• Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình,đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài.Và hết lòng tìm kiếm Ngài. (Thi Thiên 119:1-2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

TRƯỚC KHI … - THANH-HỮU

Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, (Ê-phê-sô 1:4)  Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi; (Giê-rê-mi 1:4 )Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta; họ còn nói, ta đã nghe rồi. (Ê-sai 65:24 ) 

Trước khi chưa có thế gian,
Chúa đã hiện hữu vinh quang trên trời.  [1]
Trước khi Áp-ram ra đời,   [2]
Ngài tạo thế giới với lời quyền năng.  [3]

Trước khi sáng tạo sao trăng,
Ngài dành sự sống vĩnh hằng cho ta.  [4]
Trước khi ta mới sinh ra,
Chúa có kế hoạch đời ta sao rồi.  [5]

Trước khi ta mới chào đời,
Tuổi ta ghi sổ ở nơi thiên thành.   [6]
Dù bao biến cố xung quanh,
Nằm trong ý Chúa sẵn danh từ lâu…

Bao nhiêu rối loạn địa cầu,
Bao nhiêu dịch lệ, biển sâu sóng thần.
Dù cho chiến trận hạt nhân,
Chúa đã cho phép, định phân trước rồi.  [7]

Bạn, tôi nay sống trên đời,
Đừng quá lo lắng đầy vơi giàu nghèo
Trăm năm nào có bao nhiêu,
Qua đời, tài sản thảy đều hư không.  [8]

Đời, nơi thử nghiệm tấm lòng,
Nơi nhận cứu rỗi ở trong Tin Lành.
Nơi dùng ân tứ thuộc linh,
Yêu thương, phục vụ hiển vinh Danh Ngài.

Khen chê ai nói mặc ai,
Lòng ta kiên định hát bài ngợi khen.
Mừng vui trong Đấng Vĩnh Hằng,
Dù đi giữa chốn khó khăn cuộc đời.

Nhìn lên thấy Chúa mỉm cười,
Địa đàng, Chúa đứng đợi nơi ta vào.  [9]
Ô kià, vũ trụ trăng sao,
Rạng soi từng bước lối vào thiên cung.

THANH HỮU
Tháng 7 năm 2020[3] Giăng 1:3

[7] Châm ngôn 16:4

[9] Công Vụ Các Sứ đồ 7: 55-56