• Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là nhân từ; Sự thương xót Ngài còn đến đời đời. (1 Sử-ký 16:34)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

THỜI ĐIỂM CỦA CHÚA - THANH-HỮU

Khi nghe La-xa-rơ lâm bệnh thì Ngài ở nán lại thêm hai ngày nữa tại nơi Ngài đang ở. (Giăng 11: 6)

Bao lần bạn lắm khổ đau,
Bạn cầu xin Chúa mau mau giúp mình.
Nhưng rồi Chúa vẫn làm thinh,
Bạn chờ, trông, đợi, thấy mình xót xa?
Nghĩ rằng Chúa đã bỏ qua,
Ngài không chú ý chúng ta u sầu.
Chúa muốn nán lại ít lâu, [i]
Cho thấy phép lạ cao sâu của Ngài.
La-xa-rơ, đau lâu dài,
Ma-thê gọi Chúa, khẩn nài chữa cho. [ii]
Yên lặng giữa những âu lo,
Chúa ở nán lại, đợi cho từ trần.
Bốn ngày chôn xác mộ phần,
Chúa kêu sống lại, ngàn lần mừng vui. [iii]
Để cho vinh hiển Chúa Trời,
Tỏa ra khắp chốn, muôn đời khắc ghi.
Ý Chúa cao cả huyền vi,
Biết rõ thời điểm, biết khi nào cần.
Giúp ta vượt thoát gian truân,
Hoàn thành mục đích tuyệt luân của Ngài.
Bạn, tôi không biết tương lai,
Khiêm nhu, chờ đợi khẩn nài ý Cha.
Chúa dành phước hạnh cho ta,
Vượt hơn ước vọng mà ta mong chờ.
Chúa điều khiển mọi thời cơ,
Ngài ban cơ hội bất ngờ cho ta.
Trời cao biển rộng bao la,
Ý Chúa vĩ đại hơn ta rất nhiều. [iv]
Vững tin tình Chúa cao siêu,
Ban cho phước hạnh hơn điều cầu xin. [v]
Hân hoan tiến bước linh trình,
Ngợi khen, chúc tạ tôn vinh Chúa Trời.

THANH HỮU
Tháng 1 năm 2019[i] Giăng 11:6

[ii] Giăng 11:1,3

[iii] Giăng 11:39, 43