• Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình,đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài.Và hết lòng tìm kiếm Ngài. (Thi Thiên 119:1-2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

THẤY ĐƯỢC VÀ KHÔNG THẤY ĐƯỢC - THANH-HỮU

Chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. (2 Cô-rinh-tô 4:18)

Ta đang sống, trong thời gian sau rốt,
Hưởng dụng nhiều phát minh mới tiện nghi.
Từ “cell phone”, “internet wifi”
Bao ứng dụng, trong tầm tay lướt mạng.

Thấy tin tức, trong Google vô hạn,
Thấy ảnh hình trong Facebook khoe khoang.
Thấy twitter, lời xấu tốt vạn ngàn,
Đã đầy dẫy, trong không gian ảo ảnh.

Ôi thế giới, với bao điều bất định,
Với bao điều suy thịnh, và hợp tan.
Ta tìm đâu, thánh thiện giữa gian ngoan,
Đâu ngay thật, giữa muôn ngàn giả dối ?

Ôi hỡi Chúa, Ngài thấy mọi đường lối,
Thấy lòng người, thấy thấy xảo quyệt mưu mô.
Thấy khiêm nhu, thấy những kẻ tự cao, [1]
Đang vật lộn giữa biển trần hư ảo.

Xin cho con, có tầm nhìn thiên đạo,
Thấy cõi trời, vương quốc Chúa vĩnh sinh.
Thấy yêu thương trong cứu rỗi hồn linh,
Thấy cơ nghiệp đầy vinh quang thánh thiện.

Con tin chắc, khi Con Trời tái hiện,
Với uy quyền của trời đất trong tay. [2]
Nâng con lên vượt khỏi thế giới nầy,
Con chiêm ngưỡng Đấng cầm quyền vũ trụ. [3]

Nhìn thế giới, bao phồn hoa vần vũ,
Danh lợi quyền, như lá rụng gió bay.
Đang tụ về một thời điểm tương lai,
Chờ thiêu đốt, thành hư vô cát bụi. [4]

Lời Chúa hứa, khiến con được an ủi,
Con vui mừng, đầy hy vọng trông mong.
Nhìn lên cao thấy rộn rã trong lòng,
Chờ nghe tiếng kèn vang thiên sứ thổi.[5]

THANH HỮU
Tháng 12 năm 2020