• Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. (Giăng 3:16)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

THẬT VÀ GIẢ - THANH-HỮU

 Ngài là Thần của sự thật mà thế gian không thể nhận lấy, vì thế gian không thấy Ngài và không biết Ngài, nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. (Giăng 14:17  BD2011)

 

Ngày nay đầy dẫy “fake news”,
Tràn ngập tin giả “hỏa mù” khắp nơi.
Biến bao sự thật sáng ngời,
Trở thành hoen ố tả tơi khó nhìn.

Công nghệ dụ dỗ ta tin,
Ghép nối lời nói ảnh hình tinh vi.
Ta nhìn, khi ít nghĩ suy,
Nên thường phán đoán sai đi bao điều.

Từng gọi dối trá đáng yêu,
Tô màu hư hoại thành điều đáng tôn.
Tội lớn biến nhỏ cỏn con,
Vinh thăng kẻ ác còn hơn anh hùng.

Đập tượng nghĩa khí tận trung,
Đem những tội phạm tôn sùng vĩ nhân.
Chúa ơi, Ngài thấy toàn phần,
Giúp con biết được giả, chân lòng người.

Chúa biết rõ hết tâm tư,
Biết hết ý định, âm mưu con người. [1]
Mọi điều giả tạo dối lời,
Biết rõ thủ thuật, chuyển dời trắng đen.

Xin Linh Thánh Chúa quyền năng,
Giúp con phân biệt, cản ngăn tin nhầm.  [2]
Để được an tịnh trong tâm,
Để khỏi trăn trở hiểu lầm người ngay.

Dù công nghệ lắm đổi thay,
“Tin giả” cố gắng chuyển lay tầm nhìn.
Nhưng con bám chặt đức tin,
Nhờ “Thần Lẽ Thật” giữ gìn hồn thân.  [3]

Dù cho thế giới xoay vần,
Dù cho tội ác hoành hành khắp nơi.  [4]
Ngài là Chân Lý muôn đời [5]
Ngài là hy vọng tuyệt vời cho con.

 

THANH HỮU
Tháng 7 năm 2020[1] 1 Sa-mu-ên 16:7

[4] Ma-thi-ơ 24:12

[5] Giăng 14:6