• Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là nhân từ; Sự thương xót Ngài còn đến đời đời. (1 Sử-ký 16:34)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

TẠ ƠN CHÚA - THANH-HỮU

Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18)

Ta thường chỉ biết tạ ơn,
Khi mình thoát khỏi những cơn đau buồn.
Khi mình vượt khỏi tai ương,
Ra khỏi khổ nạn vấn vương trần đời.

Chỉ tạ ơn Chúa khi vui,
Khi ta thạnh lợi, khi nuôi mộng vàng.
Khi ta khoẻ mạnh giàu sang,
Thành công, đắc thắng, vẻ vang đường trần.

Chúa dạy là Cơ-đốc nhân,
Ta nên cảm tạ tri ân mọi điều. [i]
Dù bị thử thách bao nhiêu,
Dù bị bắt bớ lắm điều khổ đau.

Cảm tạ khốn khó qua mau,
Sẽ thấy phép lạ theo sau tức thời:
Năm ngàn người đói tả tơi,
Tìm đâu đủ bánh ở nơi khô cằn!

Năm bánh hai cá nhỏ nhen,
Làm sao cho đủ người ăn năm ngàn?
Cầm bánh “cảm tạ” Cha ban, [ii]
Chúa làm phép lạ chứa chan dư thừa.

Nghĩa trang mộ đá ngày xưa,
La-xa-rơ chết đã vừa bốn hôm.
“Tạ ơn”, Chúa đã chúc tôn,
Rồi kêu sống lại thân hồn bước ra.[iii]

Lời Chúa khuyên dạy chúng ta,
Nên tạ ơn Chúa trãi qua mọi điều.[iv]
Vui  buồn, phước họa bao nhiêu,
Tin rằng Chúa biết những điều xảy ra.

Trong quyền năng của Chúa Cha,
Tạ ơn mở lối trời hoa vui mừng.
Tạ ơn đường đến phục hưng,
Tạ ơn  đắc thắng cho từng ước mong.

THANH HỮU
Tháng 11 năm 2018[i] 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18

[ii] Lu-ca 9: 16