• Hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Jêsus Christ mà làm cho mình mạnh mẽ (2 Ti-mô-thê 2:1)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN CHÚA BAN - THANH-HỮU

Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào.  (1 Cô-rinh-tô 9:22)

Ngày nay công nghệ thông tin,  [i]
Cách ngăn ngàn dặm thấy hình của nhau.
Dù xa đến nửa địa cầu,
Vẫn nghe tiếng nói từng câu rõ ràng.

Qua mạng trực tuyến không gian,
Chỉ trong tích tắc trăm ngàn thông tin.
Văn minh chỉ biết ngoại hình,  [ii]
Không biết ý tưởng, tâm linh con người.

Ngoại hình vật chất mà thôi,
Thời gian hủy hoại cuốn trôi suy tàn.
Chúa đem ta đến trần gian,
Không phải sống chết, hòa tan bụi trần.

Đời, nơi thử nghiệm hồn thân,
Để ta có thể dự phần vĩnh sinh.
Để ta hòa nhập chương trình,
Thiên Chúa cứu rỗi cho mình đời sau.

Sử dụng năm tháng Chúa trao,
Sống theo mục đích, truyền rao Tin lành.  [iii]
Dùng mạng trực tuyến chạy nhanh,
Cùng “share” ân sủng Chúa dành cho ta.

“Text” các lời Chúa phán ra,
Gởi “link” bài giảng, “twitter” khuyên mời.
“Forward” văn phẩm Chúa Trời,
Thơ văn, thánh nhạc, với lời ngợi ca.  

Đếm những hạnh phước đã qua,
Để thêm ý chí xông pha linh trình.
Nhận lấy sức mới Thánh Linh,
Bước trên sóng gió hiển vinh Danh Ngài.

Nắm uy quyền Chúa ban sai,
Cầu nguyện chữa bịnh cho ai đang cần.
Truyền lệnh đuổi quỉ nạn nhân,  [iv]
Công bố đắc thắng Linh ân thiên đàng.

Nhìn lên cất tiếng ca vang,
Ngợi khen, vinh hiển, giàu sang Nước Trời  [v]

 

THANH HỮU
Tháng 9 năm 2019[i][i] Information Technology hay là IT

[iv] Mác 16: 17-18