• Hỡi Đức Chúa Trời, chúng tôi cảm tạ Chúa; Chúng tôi cảm tạ vì danh Chúa ở gần: Người ta thuật lại công việc lạ lùng của Chúa. (Thi-thiên 75:1)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

PHỤC HƯNG - THANH-HỮU

Lạy Đức Chúa Trời vạn quân, xin phục hưng chúng con (Thi thiên 80:7)

Khi xem các cuộc phục hưng, 1
Lòng con hao hức vui mừng trong tâm.
Ước mong thấy việc Chúa làm,
Phục hưng kíp đến Việt Nam của mình.

Phục hưng công việc Thánh Linh,
Bởi lòng thương xót, bởi tình yêu thương.
Quyền năng đổ xuống lạ thường,
Tín nhân cáo trách sầu vương lỗi lầm.

Ăn năn khóc lóc, hồi tâm,
Mạnh dạn rao giảng phúc âm nước trời.
Nhà thờ, công cộng nơi nơi,
Đầy người tụ họp dâng lời cầu xin.

Quyền năng, phép lạ Thánh Linh,
Như sôi sục nước, chữa lành khắp nơi. 2
Như lửa đậu ở vành môi,
Ngợi ca, làm chứng, hết lời ngợi khen.

Người ta chạy đến ăn năn,
Nhận ơn cứu rỗi, nhận năng quyền Ngài.
Nhà thờ đầy dẫy trong ngoài,
Tà linh khất phục quyền oai Chúa Trời.

“Phục Hưng”… mong lắm Chúa ơi.
Hồn thân cúi mọp dâng lời khẩn xin.
Bao năm khô hạn quê mình,
Ngài ơi, xin đổ mưa Linh ngập đồng. 3

Bao lần khóc lóc cầu mong,
Vang xin Chân Chúa mở dòng suối thiêng.
Phấn hưng mưa lớn ba miền
Trung Nam Bắc Việt nối liền vùng cao.

Lửa Linh Thánh Chúa tuôn trào,
Đổ đầy Hội Thánh với bao năng quyền.
Hằng triệu người đến ăn năn,
Thiên đàng mở rộng, ngợi khen ngập tràn.

THANH HỮU
Tháng 9 năm 2017

1. https://hoidongphuchunglienhiep.org/cuoc-phuc-hung-tai-to-cach-lan-1949-1953/
2. Êsai 64:1-3
3. 1 Các Vua 18: 45