• Vì Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng ngợi khen, Đáng kính sợ hơn các thần. (1 Sử-ký 16:8)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

KHÔN NGOAN và TRUNG TÍN - THANH-HỮU

 Anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. (1 Cô-rinh-tô 2:5 )

Khôn ngoan ai cũng muốn nhiều,
Kiến thức đầy đủ là điều trông mong.
Ước gì giống được Salômôn,
Tài danh tuyệt đỉnh, tinh thông tuyệt trần.

Chúa đã hiện đến hai lần[i],
Ban cho thông sáng bội phần hơn ai.
Trải qua năm tháng ngày dài,
Xây dựng đền thánh không ai so bằng.

Khôn ngoan thông hiểu thiên văn,
Thông hiểu thiên thể sao trăng trên trời.
Thông hiểu cây cỏ nơi nơi,
Thông hiểu loài vật khắp nơi trên ngàn [ii].

Thông hiểu lòng dạ nhân gian,
Biết xử công lý theo đàng thật ngay.
Không ngoan tổ chức đại tài,
Vương quốc cường thạnh không ai so bằng.

Bài ca sáng tác nhạc văn,
Châm ngôn viết lách khuyên răng: ba nghìn [iii].
Luận về nhân cách sản sinh,
Luận về lối sống, muôn hình khác nhau.

Trần gian vua chúa sang giàu,
Ước ao đối diện đổi trao tâm tình…
Tuổi già suy yếu đức tin,
Vua xây đền miếu, tượng hình khắp nơi.

Hoàng hậu cung nữ ngàn người [iv],
Dụ dỗ thờ cúng, tới lui tà thần [v].
Chúa giận cắt đứt hồng ân,
Chấm dứt vương quốc muôn phần buồn đau…

Gẫm xem cuộc thế sang giàu,
Khôn ngoan, kiến thức qua mau chóng tàn.
Tín trung ghi khắc tâm can,
Đừng nên đánh mất tiếc than muộn rồi.

Nguyện cầu khẩn thiết Chúa ôi:
Cho con trung tín giữ lời Ngài khuyên.
Dù cho thế sự đảo điên,
Lòng con quyết giữ trung kiên với Ngài.

THANH HỮU
Tháng 6 năm 2017[i] 1 Các Vua 11: 9

[ii] 1 Cac Vua 4: 33-43

[iii] 1 Cac Vua 4:32

[iv] 1 Các Vua 11: 3

[v] 1 Các Vua 11: 5