• Đức Giê-hô-va hằng sống; đáng ngợi khen hòn đá tôi! Nguyện Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi được tôn cao! (Thi-thiên 18:46)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

HÀNH TRÌNH NĂM MỚI - THANH-HỮU

Ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc. (Ê-sai 43:19)

Năm mới dự định chuyến đi,
Đâu là khải tượng chuyển di cuộc đời?
Đâu là thay đổi tuyệt vời?
Trở thành dấu ấn muôn đời khó quên?

Lịch sử dân Is-ra-ên,
Ra khỏi Ai-câp trở nên diệu kỳ.
Đây là khải tượng chuyến đi,
Để nhận đất hứa quang huy lâu đời.

Tin vào lời Đức Chúa Trời,
Theo trụ mây, lửa. Là nơi dẫn đường. [i]
Vượt qua Hồng Hải tai ương ,
Nhận ma-na Chúa làm lương thực mình [ii].

Nước từ hòn đá sản sinh [iii],
Áo quần giày dép đẹp xinh không mòn. [iv]
Giô-đanh cương quyết vượt dòng,
Bước vào đất hứa ngập lòng hoan ca.

Hành trình năm mới đi qua,
Chốn nơi bạn thích như là Ca-na-an.
Dù cho cách trở quan san,
Quyết tin cậy Chúa dẫn đàng mình đi.

Chăm nhìn Cứu Chúa nhu mì,
Bước theo Linh Thánh không khi nào rời.
Trần gian thay dạ đổi đời,
Dùng uy Danh Chúa với lời phán tuyên.

Chữa lành, chúc phước bình yên,
Gia đình hạnh phúc ơn thiên đầy tràn.
Việc làm, tài chánh giàu sang,
Dâng hầu việc Chúa mở mang nước trời.

Linh trình, lao nhọc, thảnh thơi,
Nắm chặt tay Chúa không lơi chút nào.
Mắt chăm nhìn ánh trăng sao,
Hồn nghe thánh nhạc, mặc bao cỏ đùa.

THANH HỮU                                                                                                    
Tháng 1 năm 2018