• Ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho anh chị em quá đỗi dồi dào. (2 Cô-rinh-tô 9:14)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

EM CẦN ĐẦY DẪY THÁNH LINH - THANH-HỮU

Ba-na-ba là người tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và đức tin. Rất nhiều người tin theo Chúa. (Công-vụ các Sứ-đồ 11:24)

Em thường nghĩ Chúa Thánh Linh,
Là thần An Ủi khi mình khổ đau.
Nhưng khi buồn thảm qua mau,
Cuộc đời ổn định em đâu cần Ngài?

Em ơi, nghĩ thế là sai,
Ta cần Linh Chúa sáng, mai, tối, chiều.
Ngài là thần trí đáng yêu,
Là Đấng giúp đỡ nâng niu bên mình.

Là Đấng thánh khiết anh minh,
Là Thần khôn sáng thông minh tuyệt trần.
Là Linh dũng lực tuyệt luân,
Đầy năng quyền lớn tỏa muôn cõi trời.

Thánh Linh hiện diện khắp nơi,
Dạy con dân Chúa hiểu lời Thánh Kinh.[i]
Giúp ta thấy rõ linh trình, [ii]
Bước đi với Chúa hiển vinh danh ngài.

Ngài muốn đầy dẫy trong ai,
Khát khao nhận lãnh chính Ngài trọng tâm.[iii]
Ngài thành cố vấn, bạn thân,
Thành người giúp đỡ mỗi lần gian nguy.

Dạy ta quyết định nghĩ suy,
Cho ta khải tượng để đi đúng đường.
Cho ta năng động tình thương,
Cho ta ân tứ biết nương nhờ Ngài.[iv]

Chiến thắng tội lỗi quản cai,
Đặt tay cầu nguyện cho ai đang cần.[v]
Dùng quyền năng với thiên ân,
Đuổi tà linh khỏi hồn thân đoạ đày.

Ngài như lửa cháy, gió bay, [vi]
Đổ đầy trong bạn lời hay năng quyền.
Tỏ bày phép lạ siêu nhiên,
Giảng rao lời Chúa phép quyền trên cao.[vii]

Đem nhiều người mới bước vào, [viii]
Trong vương quốc thánh xiết bao vui mừng.
Ngợi khen chúc ta vang lừng,
Giữa sông Linh Thánh thiên tầng hoan ca.[ix]

THANH HỮU
Tháng 8 năm 2017[ii] Công vụ 8:29

[vi] Công vụ 2: 2-4

[vii] Công vụ 4: 8

[viii] Công vụ 2: 41