• Hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời. (Thi-thiên 30:12)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

ĐỪNG SỢ, ĐỪNG NẢN CHÍ - THANH-HỮU

 Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê: “Đừng sợ, cũng đừng nản chí! ..đứng dậy và đi lên đánh thành A-hi. Kìa, Ta đã phó vua A-hi, dân chúng, thành trì, và đất đai của nó vào tay con.(Giô-suê 8: 1)

Bao năm ta sống trần gian,
Bấy năm bận rôn, gian nan, nhọc nhằn.
Nhiều lần đối diện khó khăn,
Nhiều lần nản chí bủa giăng tâm hồn.

Khi nhìn thất bại cỏn con,
Ta mất can đảm chẳng còn tiến thân .
Nghĩ rằng đến lúc dừng chân,
Đánh mất khải tượng nhận phần hư vô.

Chúa có mục đích ban trao,
Muốn ta đắc thắng chẳng nao núng gì.
Thử thách nhỏ, sẽ qua đi,
Giúp ta can đảm thực thi ý trời.

Giô suê bại một lần thôi,  [i]
Nản chí, sợ hãi bỏ trôi tầm nhìn.
Chúa đã khích lệ đức tin,
Ông nhận sức mới, chăm nhìn Chúa thôi   [ii]

Quyết tâm, chiến thắng liên hồi,
Ba mốt vua lớn, xóa bôi trận tiền.  [iii]
Nhận lấy đất hứa bình yên,
Hoàn tất sứ mạng thiêng liêng vui mừng.

Ta từng thất bại, muốn dừng ?
Muốn bỏ khải tượng, muốn ngưng tầm nhìn ?
Muốn vào đồng vắng lặng thinh ?
Muốn Chúa cất trước hồn linh về trời ?  [iv]

Chúa có mục địch ai ơi,
Định sẵn kế hoạch muôn đời cho ta.
Đừng nên nản chí kêu ca,
Hãy đứng với Chúa phong ba tan dần..

Ta sẽ đắc thắng khó khăn,
Chạy đến mục đích ngợi khen vui mừng.  [v]
Tạ ơn chúc tụng không ngừng,
Cùng muôn dân thánh vang lừng ngợi ca.

 

THANH HỮU
Tháng ̣2 năm 2020[i] Giô-suê 7: 5-6

[ii] Giô-suê 8: 1-3

[iii] Giô-suê 12: 7, 24

[iv] 1 Các Vua 19:3-4