• Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa! Nguyện muôn dân ca tụng Ngài! (Thi-thiên 67:5)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

ĐỨC TIN TIỀN TỆ CHÚA BAN - THANH HỮU

Rồi Đức Chúa Jêsus phán với viên đội trưởng: “Hãy về đi! Ngươi tin thể nào, thì sẽ được thể ấy.” (Mathiơ 8:13)

Đức tin quí lắm bạn ơi,
Đức tin tiền tệ, Chúa Trời ban cho.
Đức tin mua sắm tự do,
Đức tin sở hữu ấm no mỗi ngày.

Đức tin chữa bịnh lành ngay, [i]
Đức tin có bánh trên tay ngàn người.[ii]
Đức tin vượt sóng biển khơi,[iii]
Đức tin mặc áo hợp thời như hoa. [iv]

Đức tin chiến thắng quỉ ma,[v]
Đức tin tội lỗi thứ tha hết buồn. [vi]
Đức tin nhận lãnh yêu thương, [vii]
Đức tin được Chúa tuyên dương công bình.[viii]

Đức tin nhận lãnh Thánh Linh,[ix]
Bày tỏ quyền phép tôn vinh Chúa Trời.
Đức tin xử dụng Ngôi Lời,
Truyền ơn cứu rỗi cho người trần gian.

Đức tin luôn đứng vững vàng,
Giữa bao thử thách gian nan cuộc đời.
Đức tin nhìn ngắm mây trời,
Trông mong Cứu Chúa, Ngôi Lời tái lâm.

Đức tin phước hạnh muôn phần,
Ngắm nhìn Chân Chúa thiên ân ngập tràn.
Đức tin hoà nhập vinh quang, [x]
Cùng bao dân thánh hát vang vui mừng.[xi]

Đức tin tòa án thiên từng,
Xét xử nhân thế muôn trùng trước sau.[xii]
Oai nghi vinh hiển muôn màu,
Gần bên Cứu Chúa cùng nhau trị vì.[xiii]

THANH HỮU
Tháng 11 năm 2017