• Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. (Thi-thiên 139:14)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

ÂN ĐIỂN CHÚA - THANH-HỮU

 Chúa phán: “Ân điển Ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” Vì vậy, tôi rất vui mừng tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.   (2 Cô-rinh-tô 12:9)

Bao lần ta đã buồn than,
Vì mình mệt mỏi, gian nan cuộc trần?
Bao lần ta muốn dừng chân,
Giữa bao thử thách bội phần bủa vây?

Bao lần ta muốn buông tay,
Mặc cho gió chướng đời nầy thổi đi ?
Nhưng không, giữa cảnh hiểm nguy,
Tay Chúa nắm chặt không khi nào rời.

Chỉ trong ân điển Chúa thôi,
Ta sẽ đứng vững mọi nơi thử rèn.  [1]
Dù cho giữa cảnh khó khăn,
Ân sủng của Chúa vẫn hằng tràn tuôn.

Ân điển: năng lực cội nguồn,
Cho kẻ yếu đuối biết nương cậy Ngài.  [2]
Để đạt kết quả tương lai,
Không do tài sức, thiên tài cá nhân.

Ân điển: phước hạnh toàn phần,
Cho kẻ bất xứng, tội nhân đời nầy.
Nhận được tha thứ lớn thay,
Làm con dân thánh trong tay Chúa Trời.  [3]

Hãy tin cậy Chúa bạn ơi,
Hãy nhờ ân điển như nơi tường thành.
Dù cho cám dỗ bao quanh,  [4]
Ta sẽ đứng vững trong Danh Năng Quyền.

Dù cho nghịch cảnh truân chuyên,
Quyết tâm khẩn nguyện, vững yên tâm hồn.
Dù cho mệt mỏi héo hon,  [5]
Sức mới ân điển vượt hơn bình thường.

Lên cao như một linh dương,  [6]
Ngắm nhìn tay Chúa, Ngài đương điều hành.
Mây trời tinh tú lướt nhanh,
Ngợi khen, cảm tạ, vinh danh muôn đời.

 

THANH HỮU
Tháng 11 năm 2020