• Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như thế, con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công. (Giô-suê 1:8)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

SINH HOẠT CÁC NHÓM NHỎ - Small Group's activities

  •  Monday:  7:30 tối  Nhóm Doanh Nhân - Nhóm tại gia tuần cuối tháng. The Bussiness Group's Bible Studies ( the last week of every month)
  •  Tuesday :  7:00pm-8:00pm   Nhóm cầu nguyện tiếng Anh- English Prayer
  •                    7:30-80:30pm  Nhóm cầu nguyện tiếng Tiếng Việt 
  • Thurday: 7:00pm Nhóm Người Lớn khu vực Đường 116 - Nhóm Trưởng ông Đoàn Kim Thưởng . Senior Adult Bible Studies location at 116 Street. Leader Mr. Thưởng Kim Đoàn
  • 7:30 tối Nhóm Hy Vọng  Gia đình trẻ tại nhà thờ . Đặc trách anh Lê Thành Tín. Yough adul's group Bible Studies at church. Coordinator : Mr. Lê ThànhTín
  • Thứ Bảy: 7:30 tối Nhóm Trung Niên tại gia người phụ trách Mục sư Nhiệm Chức   Huỳnh Phú Quan.  Adult's group Bible Study. The Coordinator: Pastor Quan Phú Huỳnh.
  • 7:30 tối Nhóm Người lớn  khu vực White Center . Nhóm Trưởng ông Bạch Văn Đông  Senior Bible Studies’s Group location at White Center . Leader Mr. Bạch Văn Đông