• Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. (Thi-thiên 139:14)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

SINH HOẠT CÁC NHÓM NHỎ - Small Group's activities

  •  Monday:  7:30 tối  Nhóm Doanh Nhân - Nhóm tại gia tuần cuối tháng. The Bussiness Group's Bible Studies ( the last week of every month)
  •  Tuesday :  7:00pm-8:00pm   Nhóm cầu nguyện tiếng Anh- English Prayer
  •                    7:30-80:30pm  Nhóm cầu nguyện tiếng Tiếng Việt 
  • Thurday: 7:00pm Nhóm Người Lớn khu vực Đường 116 - Nhóm Trưởng ông Đoàn Kim Thưởng . Senior Adult Bible Studies location at 116 Street. Leader Mr. Thưởng Kim Đoàn
  • 7:30 tối Nhóm Hy Vọng  Gia đình trẻ tại nhà thờ . Đặc trách anh Lê Thành Tín. Yough adul's group Bible Studies at church. Coordinator : Mr. Lê ThànhTín
  • Thứ Bảy: 7:30 tối Nhóm Trung Niên tại gia người phụ trách Mục sư Nhiệm Chức   Huỳnh Phú Quan.  Adult's group Bible Study. The Coordinator: Pastor Quan Phú Huỳnh.
  • 7:30 tối Nhóm Người lớn  khu vực White Center . Nhóm Trưởng ông Bạch Văn Đông  Senior Bible Studies’s Group location at White Center . Leader Mr. Bạch Văn Đông