• Hỡi Đức Chúa Trời, chúng tôi cảm tạ Chúa; Chúng tôi cảm tạ vì danh Chúa ở gần: Người ta thuật lại công việc lạ lùng của Chúa. (Thi-thiên 75:1)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

THANH THIẾU NIÊN TIẾNG ANH- English Speakers- Youth Group's Activities- The True-living’s Group

 

Service times:

  • Sunday:      09:45am-11:15am        Worship
  • Sunday:      11:30am-12:30am             Bible Study
  • Tuesday:     7:00pm-8:00pm                 Weekly Pray

 

In Charge 

  • Coordinator:          Vu Ho Pastor
  • Community:           Michael Truong  Pastor 
  • Worship Music:      Miss Trinh Le

Location : Thien An Baptist Church 2900 SW Myrtal Seattle 98126; Contact number 206-935-4944 (church office)