• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus chúng ta ở cùng anh em (Rô-ma 16:20)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

VÌ CHÚA Ở VỚI BẠN - JOYCE MEYER

Bấy giờ, Giô-sép đã bị đưa xuống Ai-cập. Phô-ti-pha một người Ai-cập, làm quan trong triều Pha-ra-ôn, chỉ huy ngự lâm quân, mua Giô-sép nơi tay bọn người Ả-rập đã đem chàng đến. Sáng thế ký 39:1

Bạn có nhớ làm sao mà Giô-sép xuống xứ Ai-cập không? Ðó là do lòng ganh tị mà các anh chàng đã bán chàng cho một số lái buôn người Ích-ma-ên để làm nô lệ, và những lái buôn này đem chàng xuống đó. Một khi đến Ai-cập, Giô-sép được một vị quan người Ai-cập mua.

Nhưng dù Giô-sép làm nô lệ trong nhà Phôti-pha, Chúa vẫn ban phước cho chàng và làm cho chàng thạnh vượng - bởi vì Ngài ở với chàng nơi nào chàng đi. Dù chúng ta trải qua những lúc khó khăn, Chúa cũng sẽ ban phước cho chúng ta trong lúc khó khăn, chứ không chỉ khi không còn khó khăn. Ðiều quan trọng là phải giữ thái độ đúng đắn, trong đó có thái độ cảm tạ Chúa về những gì chúng ta hiện có và ngợi khen và thờ phượng Chúa vì Ngài là ai. Ngài ở với Giô-sép nên chàng được thịnh lợi trong nhà chủ mình là người Ai-cập. Chủ thấy CHÚA ở với chàng trong mọi việc chàng làm, khiến việc gì chàng chịu trách nhiệm cũng đều được thành công. Sáng thế ký 39:2-3

Bạn cũng nên sống như vậy. Dù ông chủ bạn xử tệ với bạn, không nhìn thấy công lao của bạn và không để bạn làm gì khác hơn ngoài việc quét dọn phòng ốc, nếu Chúa ở với bạn, Ngài có thể làm bạn thạnh vượng và khiến bạn thành công bằng nhiều cách. Chắc chắn Chúa sẽ thăng tiến bạn vào đúng thời điểm của Ngài bởi vì mọi sự thăng tiến đích thực đều đến từ Chúa (Thi 75:6-7).

Ðừng ngửa trông thứ gì ở đời này làm nguồn cung cấp của bạn; chỉ hãy ngửa trông Chúa là nguồn cung cấp của bạn. Người thế gian sẽ sớm nhận ra Chúa ở với chúng ta. Ai đã từ chối chúng ta trước đây sẽ thấy rằng Chúa ở với chúng ta; họ sẽ thấy vinh hiển của Ngài bày tỏ trong đời sống chúng ta. Nếu chúng ta giữ đúng vị trí của mình và trung tín ở vị trí đó trong khi chờ đợi Chúa, đúng thời điểm Chúa sẽ nhấc chúng ta lên. Lúc đó ai nhìn chúng ta đều biết rõ là tay Chúa ở cùng chúng ta để làm ơn cho chúng ta.

Tôi đã thấy điều này xảy ra trong đời sống tôi, và tôi biết nhiều người khác cũng đã thấy điều tương tự xảy ra trong đời sống họ. Những người mà từ chối chúng ta và cười nhạo chúng ta, những người mà nói những lời tổn thương với chúng ta và về chúng ta và không muốn làm việc với chúng ta bởi vì chúng ta không để họ kiểm soát chúng ta, cuối cùng họ sẽ nhận xét khác về chúng ta.

Thật tế tôi đã kinh nghiệm là những người trước đây từ chối tôi, sau này rất muốn làm bạn với tôi khi thấy ân huệ của Chúa ở trên tôi. Tôi không muốn những loại bạn như thế, những người mà chỉ muốn chơi với chúng ta khi chúng ta “thăng quan tiến chức.” Nếu chúng ta cứ giữ vị trí của chúng ta, sau khi đã làm mọi việc theo đòi hỏi cấp bách, hãy đứng vững trong vị trí đức tin, thờ phượng và công bố tích cực, chúng ta sẽ thấy nơi nào ta đi, việc gì ta làm, như Chúa đã ở với Giô-sép thì Ngài cũng ở với chúng ta như vậy.

Ông chủ bắt Giô-sép tống giam vào ngục là nơi giam cầm các tù nhân của vua. Nhưng khi Giô-sép ở trong tù, CHÚA ở với chàng, tỏ lòng nhân từ cùng chàng, làm cho chàng được ơn trước mặt giám ngục. Giám ngục giao thác hết các tù nhân trong tay Giô-sép. Chàng chịu trách nhiệm kiểm soát tất cả các việc xảy ra trong ngục. Giám ngục không cần quan tâm đến những việc đặt dưới quyền của Giô-sép nữa vì CHÚA ở với Giô-sép khiến cho bất luận việc gì chàng làm cũng đều thành công. Sáng thế ký 39:20-23

Thật ra thì không có gì phải lo lắng hay bực bội nếu rốt cuộc bạn trở thành người đứng đầu như Giô-sép, bất kể bạn đi đâu hay làm việc gì. Tôi tin rằng đó là cách chúng ta nên sống : Dầu đi nơi đâu và làm việc gì, chúng ta nên nhìn thấy sự tốt lành và vinh hiển của Chúa bày tỏ trong đời sống chúng ta. Chúng ta phải là người có được những vụ làm ăn béo bở, những vị trí cao trọng và những đặc ân lớn lao, không phải vì chúng ta xứng đáng hay do kết quả của sự tốt đẹp của chúng ta, mà bởi vì Chúa là tốt lành và Ngài muốn bày tỏ sự tốt lành và ân huệ của Ngài trong đời sống con cái Ngài. Chúng ta chắc chắn sẽ trải qua những thử thách, nhưng nó không kéo dài mãi mãi và khi nó đi qua rồi, chúng ta phải luôn đứng vững trong đức tin.

Tôi tin lý do việc này không xảy ra thường xuyên trong đời sống chúng ta là vì chúng ta đã không giữ vững vị trí của chúng ta. Chúng ta làm như dân Y-sơ-ra-ên đã làm : xem thường hoàn cảnh hiện tại, than phiền, lằm bằm, nói đủ thứ tiêu cực, đổ lỗi cho Chúa, đổ thừa cho người khác, không bày tỏ bông trái Thánh Linh, hay nổi giận, ganh tị, và ganh ghét người khác sống trong hoàn cảnh thuận lợi hơn chúng ta. Chỉ có lẽ thật mới giải thoát chúng ta. Chúng ta phải đối diện với sự thật về chỗ đứng hiện tại của chúng ta để đến được chỗ chúng ta muốn đến. Ðối diện với sự thực như thế về bản thân chúng ta không phải là dễ chút nào, nhưng nếu chúng ta không đối diện nó, chúng ta sẽ tiếp tục lừa dối mình và cứ ở trong tình trạng trói buộc mãi mãi.

Trong cuộc đời tôi, tôi đi đến một chỗ mà tôi phải thú nhận là tôi có thái độ quá xấu. Nan đề của tôi không phải là lỗi của người ta mà là lỗi của tôi vì tôi không làm những gì Chúa bảo tôi làm. Ðiều Ngài đòi hỏi nơi chúng ta không quá khó. Nhờ quyền năng của Thánh Linh, Ngài sẽ giúp chúng ta có thái độ tốt trong hoàn cảnh khó khăn, nếu chúng ta vui lòng làm việc theo cách của Ngài, tin cậy thời điểm đúng của Ngài trong đời sống chúng ta. Chúng ta không nên giữ thái độ xấu rồi sau đó lại thắc mắc tại sao chúng ta không được phước. Có một cách sống tuyệt vời hơn.

 

JOYCE MEYER (Cuộc Chiến Của Chúa)