• Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình,đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài.Và hết lòng tìm kiếm Ngài. (Thi Thiên 119:1-2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

VÂNG LỜI LÀ CHÌA KHÓA MỞ RA LỜI HỨA CỦA CHÚA - RICK WARREN

Các ngươi khá đi theo trọn đường mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã chỉ cho, để các ngươi được sống, hưởng phước, và ở lâu dài trong xứ mà mình sẽ nhận được. ( Phục Truyền 5:33)

Có bao giờ chúng ta suy nghĩ về mối liên hệ giữa đức tin và sự vâng lời chưa? Khi chúng ta tin tưởng một ai đó, chúng ta làm những gì họ nói. Nếu chúng ta không làm những gì họ nói. Nếu chúng ta không làm những gì họ bảo chúng ta làm, điều nầy có nghĩa là chúng ta không tin tưởng họ.

Trong Kinh thánh, Chúa liên kết đức tin và sự vâng phục nhiều lần. Những lời hứa Chúa dựa trên những chỉ dẫn của Ngài dành cho chúng ta.

Phục truyền  5:33 ghi rằng “Các ngươi khá đi theo trọn đường mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã chỉ cho, để các ngươi được sống, hưởng phước, và ở lâu dài trong xứ mà mình sẽ nhận được.

Chúa đã thực hiện một số điều đáng kinh ngạc, về lời hứa cho sự vâng lời, qua Lời của Ngài. Trên thực tế, có rất nhiều Lời hứa mà tôi không thể viết tất cả ra ở đây. Nhưng đây là một vài:

Chúa ban phước cho những người vâng lời Ngài (Châm-ngôn 16:20).

Chúa là Đấng cứu rỗi cho những người vâng lời Ngài (Thi-thiên 7:10).

Chúa quan sát những người vâng lời Chúa (Thi-thiên 33:18).

Chúa chăm sóc những người vâng lời Ngài  (Thi-thiên 37:18).

Chúa ban cho chúng ta những điều cầu xin vì chúng ta vâng theo mạng lịnh Ngài (1 Giăng 3:22).

Người nào kính sợ Chúa sẽ được ban phước (Châm-ngôn 28:14).

Vân giữ luật pháp Chúa sẽ sống lâu hơn (Cham-ngôn 19:16).

Những ai vâng lời Chúa sẽ có tất cả mọi nhu cầu….không thiếu điều tốt lành (Thi-thiên 34:9-10)

Đó là danh sánh liệt kê lời hứa đáng kinh ngạc. Nếu chúng ta làm theo chỉ dẫn của Chúa, chúng ta sẽ được ban phước, được cứu, được quan tâm, được chăm sóc, được những gì chúng ta cầu xin và phước lành, chúng ta sẽ sống dài lâu hơn. không thiếu điều tốt lành nào.

Sự vâng lời là tiền đề đặt sau những lời hứa. Chúa ban cho chúng ta những lời hứa của Ngài bởi ân điển. Nhưng chúng ta có thể tân hưởng ân điển của Chúa khi chúng ta làm theo sự hướng dẫn của Ngài.

Đôi khi chúng ta biết sự hướng dẫn của Chúa nhưng chúng ta không nhận được. Chúng ta cần phải làm theo dù có hiểu hay không hiểu.

Một số mệnh lệnh của Chúa có vẻ khó hiểu. Một số không công bằng. Chẳng hạn: Kinh thánh nói lấy 10 phần trăm thu hoạch đầu tiên của chúng ta dâng cho Chúa. Khi mọi người gây điều tai hại cho mình, thì chúng ta phải làm điều tốt cho họ. Nhưng những điều đó luôn không có ý nghĩa trong quan điểm con người. Nhưng những điều không có ý nghĩa cho chúng ta lại là những điều Chúa muốn chúng ta làm bởi đức tin. Chúa muốn chúng ta tin cậy và vâng lời Ngài bất cứ lúc nào.

Tôi mong chúng ta tận hưởng tất cả mọi lời hứa của Chúa. Sư vâng lời là chìa khóa mở ra lời hứa cho chúng ta. Chọn và làm theo sự chỉ dẫn của Chúa ngày hôm nay trong đức tin. Chúa hứa sẽ ban thuởng cho chúng ta vì sự vâng lời.

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)