• Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như thế, con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công. (Giô-suê 1:8)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

UY QUYỀN THIÊN THƯỢNG - LEO HARRIS

Bạn có nhớ câu chuyện trong Lu-ca 10:1-42 không? Câu chuyện nói về 70 môn đồ được Chúa sai đi giảng tin lành của Nước Đức Chúa Trời? Họ rất phấn khởi khi trở về. Họ vui vẻ báo cáo lại ma quỷ đã phục tùng họ như thế nào khi họ nhơn Danh Chúa Jesus.
Chúa Jesus đã đáp lại lời báo cáo của họ bằng những lời bất thường nhưng hết sức quan trọng: “Dầu vậy, chớ mừng vì ma quỷ phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng ”(10:20).

1. Mối Liên Hệ Đem Lại Uy Quyền
Nguồn gốc uy quyền của họ không phải chỉ đơn thuần là nhơn danh Chúa Jesus, nhưng mà là mối quan hệ của họ với Ngài (như là Chúa của họ).
Chúng ta không dám đặt đức tin của chúng ta trong một “công thức phù chú ” của các từ ngữ. Hơn thế nữa phải sử dụng những từ ngữ thật chính xác để đối diện và đánh trận với ma quỷ, và phải có mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời toàn năng.
Khi xưng nhận Chúa Jesus là Cứu Chúa của chúng ta, tên của chúng ta được ghi trên thiên đàng. Chúng ta được ban cho uy quyền vốn thuộc về con trai và con gái của Đức Chúa Trời. Sự quan hệ này với Đấng Christ là nguồn gốc của uy quyền của chúng ta trên kẻ thù.
Con trai đầu lòng của Nữ hoàng Elizabeth Anh quốc có ảnh hưởng lớn và uy quyền trên khắp nước Anh. Khi Nữ hoàng phái ông đi với tư cách đại diện cho bà, sự quan hệ của ông với nữ hoàng làm cho các lời của ông nói ra có đủ thẩm quyền.
Tại sao?
Không phải chỉ vì ông ta nói: “Tôi nhơn danh Nữ hoàng Elizabeth mà đến đây”. Uy quyền của ông có được là kết quả của mối liên hệ của ông (hoàng thái tử sẽ nối ngôi) không phải chỉ bằng lời ông nói.
Nếu tôi đứng giữa triều đình Anh quốc mà nói rằng “Nhơn danh Nữ hoàng Elizabeth mà nói với quý vị” tôi sẽ bị khinh bỉ và nhạo báng. Tại sao? Bởi vì tôi không có quyền nói đến danh của bà. Tôi không có mối liên hệ nào với bà cả.
Cũng cùng lý do như vậy, những lời chúng ta nói với ma quỷ chỉ có sức mạnh khi nào chúng ta có mối quan hệ hợp pháp với Chúa Jesus, là Đấng đắc thắng tất cả các quyền lực của sự chết và âm phủ. Thậm chí ma quỷ cũng biết chúng ta có mối liên hệ với Chúa Jesus hay không nữa.
Có một câu chuyện đầy kịch tính trong Sách Công vụ làm vững chắc và hỗ trợ quan điểm nầy. Sứ đồ Phaolô rất thành công trong việc giải cứu những người bị quỷ ám.
a. Bảy con trai của Sêva. Một người Do Thái tên là Sêva (Sceva) có bảy người con trai. Chúng quyết định thử “phương pháp” đuổi quỷ của Phaolô nên cũng nhơn Danh Chúa Jesus. Khi gặp một người bị quỷ ám, chúng nói rằng: “Nhơn Danh Chúa Jesus, Đấng mà Phaolô đã giảng, ta truyền lệnh cho ngươi ra khỏi người nầy”.
Tà linh trả lời rằng: “Ta biết Chúa Jesus và ta cũng biết Phaolô, nhưng các ngươi là ai? ”Ma quỷ nổi giận vì những lời công bố giả Danh Chúa Jesus của những đứa con trai không có mối quan hệ với Chúa Jesus này.
Đoạn ma quỷ tăng thêm sức lực cho người bị quỷ ám để tấn công bảy người con trai nầy, đánh chúng tàn bạo và đẩy ra khỏi nhà trần truồng, mình mẩy bê bết máu (Công vụ 19:13-16).
Bảy người con trai nầy “dùng đúng chữ” nhưng chúng không có “mối quan hệ đúng đắn” với Chúa Jesus. Tên của chúng không được ghi trên thiên đàng.

2. Tên Được Ghi Trên Thiên Đàng
Thật là lý thú khi nhận thấy rằng danh của Chúa Jesus và Phao Lô được ma quỷ biết đến. Dường như Đức Chúa Trời có bản thông báo trên thiên đàng. Trên tấm bảng đó có dán tên của tất cả những ai là con cái của Ngài. Ma quỷ cũng có quyền kiểm tra danh sách này. Chúng biết ai có tên trên đó và ai thì không.
Nếu tên của chúng ta có ở trên đó, và chúng ta đang bước đi trong đức tin và sự vâng lời, chúng ta sẽ có uy quyền và sức mạnh để chống trả ma quỷ và làm cho chúng phải lánh xa chúng ta.
Nếu tên của chúng ta được chép trên thiên đàng, thì trong địa ngục sẽ không thấy tên của chúng ta!
Phải, tên của những người công bình được ghi trên thiên đàng. Nhưng tên của người gian ác cũng được ghi lại ở một nơi nào đó:
“Hỡi Đức Giê-hô-va, là Đấng hy vọng của dân Israel, những kẻ nào bỏ Ngài đều bị xấu hổ. Những kẻ lìa bỏ Ngài sẽ được ghi trên đất. Vì họ đã bỏ Giê-hô-va là Suối nước hằng sống ”(Gie-rê-mi 17:13).
Tên của chúng ta sẽ được ghi lại nơi nầy hay nơi khác. Có thể được ghi trên đất mà thiên đàng không hề biết. Giống như viết trên cát, cuộc đời của chúng ta sẽ như là một kỷ niệm ngắn ngủi và sớm tàn lụi với thời gian. Quyền lực và địa vị thế gian chỉ là khoảnh khắc nếu đem so với cõi đời đời.
Là Cơ Đốc Nhân chúng ta vui mừng vì tên chúng ta được ghi trong Sách Sự sống của Chiên Con. Chúng ta là một phần của mục đích đời đời của Đức Chúa Trời, và Ngài đã ban cho chúng ta năng quyền để rao giảng trên đất này.
Vì tên của chúng ta được viết trên thiên đàng nên chúng ta có uy quyền trên đất này. Ma quỷ biết, tin điều nầy và run rẩy. Chúng ta phải biết, tin và vui mừng!

 

Leo Harris ̣(Cây Gậy Của Người Chăn