• Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. (Cô-lô-se 3:17)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

ÐỪNG SỢ – CHÚA ÐI TRƯỚC BẠN - JOYCE MEYER

Phải mạnh mẽ can đảm lên. Ðừng sợ hãi kinh khiếp trước mặt các dân đó vì CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em cùng đi với anh chị em; Ngài không bao giờ xa lìa hay rời bỏ anh chị em đâu. Nói xong, Môi-se cho mời Giô-suê đến và nói với ông trước mặt toàn dân Y-sơ-ra-ên : Ông phải mạnh mẽ và can đảm, vì ông phải đi với toàn dân vào xứ CHÚA đã thề hứa ban cho họ và ông phải chia đất đó cho dân làm cơ nghiệp. Chính CHÚA sẽ đi trước ông và Ngài luôn ở với ông; Ngài không bao giờ xa lìa hay rời bỏ ông đâu. Ông đừng sợ hãi, đừng nản lòng.” Phục Truyền 31:6-8

Trong khúc Kinh Thánh này Môise bảo Y-sơ-ra-ên hãy mạnh mẽ, can đảm và vững vàng. Bạn có biết vững vàng nghĩa là gì không? Nghĩa là bám chặt lấy điều bạn biết là đúng và không để cho bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai “bàn ra.” Môise cũng bảo Giô-suê rằng ông phải mạnh mẽ, can đảm và vững vàng bởi vì ông phải dẫn dân sự vào xứ mà Chúa đã ban cho họ. Ông đốc thúc Giô-suê rằng Chúa sẽ không bao giờ lìa hay bỏ ông nhưng Ngài sẽ đi trước ông để dẫn ông đến chiến thắng.

Như đã thấy, cùng lời hứa này cũng được hứa cho bạn và tôi. Thật yên ủi khi nghĩ đến việc nơi nào chúng ta đi, Chúa cũng đi trước để dọn đường. Trước khi tổ chức buổi nhóm hội nghị toàn cầu, luôn có người đi trước chúng tôi và chuẩn bị. Họ sắp xếp mọi thứ trước khi nhà tôi và tôi đến giảng. Chẳng hạn, mới đây chúng tôi dự tính tổ chức một hội nghị ở một nước khác. Khi nhân sự chúng tôi đến, anh nhận ra là khán đài chúng tôi định dùng nằm sâu trong thành phố, nên rất khó ra vào. Giao thông dày đặc trước và sau buổi nhóm; chỉ có một đường ra vào; vì thế chúng tôi phải mất bốn giờ để đến nơi. Chúng tôi đã sai anh này đến trước mấy tháng, và làm thế rất hiệu quả. Anh có thể thay đổi điểm nhóm và giúp chúng tôi tiết kiệm nhiều thời gian.

Chúng tôi luôn cử một đội đến thành phố ít nhất hai ngày trước khi chúng tôi đến. Ðội này đảm bảo là họ biết hết mọi hướng đi đến chỗ nhóm; họ kiểm tra khách sạn và sắp xếp mọi thứ để cho chúng tôi đến giảng, chúng tôi chỉ tập trung giảng dạy cho hội thánh thay vì vướng mắc vào những chi tiết không cần thiết. Làm thế thật sự giúp cho chức vụ chúng tôi kết quả hơn. Biết những thủ tục như thế an ủi tôi nhiều và giúp tôi an tâm.

Cũng vậy, biết rằng Chúa đã đi trước tôi trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời giúp tôi an tâm hơn, và tôi tự do sống mà không sợ hãi.

Chẳng hạn, nếu bạn sắp có một vụ kiện, bạn cần hiểu là Chúa đã đi trước bạn vào toà án trước khi bạn đến nơi. Hoặc giả là nếu bạn cần nói thẳng với chủ về một số vụ việc ở sở làm, hãy tin những gì Lời Chúa nói. Tin rằng Chúa sẽ đi trước bạn và dọn đường cho bạn, rằng Ngài sẽ ban ơn cho bạn và ban cho bạn đúng lời để nói khi đến lúc. Tôi cũng khuyên bạn hãy cẩn trọng về những suy nghĩ của bạn khi đối diện với những tình huống như vậy.

Thường chúng ta cầu nguyện và xin Chúa giúp chúng ta, chúng ta xin phép lạ, nhưng trong suy nghĩ và tưởng tượng, chúng ta thấy toàn tai hoạ và thất bại. Hãy đạp đổ những trí tưởng tượng sai trật và mọi ý tưởng nào không hợp với Lời Chúa.

Tác giả thi thiên là Ðavít nói, Nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài . . . (Thi 19:14). Chúa đẹp lòng với tư tưởng và lời nói của chúng ta khi nó phù hợp với Lời Ngài.

Khi chúng ta cần quyền năng của Chúa để giúp chúng ta trong tình huống nào đó, chúng ta không thể xin phước mà rồi nói họa. Chúng ta phải xin điều chúng ta cần, và rồi giữ suy nghĩ và lời nói phù hợp với những gì chúng ta xin theo như Lời Chúa.

Hãy tin thì bạn sẽ thấy vinh hiển của Chúa!

 

JOYCE MEYER (Cuộc Chiến Của Chúa)