• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, ở với anh em (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:28)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

TRUNG TÍN - BRIAN J. BAILEY

Trái thứ bảy của Thánh Linh là trung tín. Bản King James dịch chữ đó là “sự trung thành”. Hai chữ nầy về bản chất được liên kết nhau. Sự trung tín là một sản phẩm của đức tin; và đức tin là sự tin cậy và tin vào sự thành tín của Đức Chúa Trời. Đối với sự nghiên cứu đặc biệt, chúng ta sẽ nhìn vào trái nầy từ phương diện của sự trung tín.

Trái nầy của Thánh Linh thật sự là một trong các tước hiệu của Chúa Jêsus Christ. Ngài được gọi là Đấng Trung Tín và Chân Thật trong Khải huyền 19:11, “Bấy giờ tôi thấy trời mở ra, và một con ngựa bạch hiện ra : Đấng cỡi ngựa ấy gọi là Đấng Trung Tín và Chân thật; Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu.” Tước hiệu nầy bày tỏ đặc tánh của Chúa. Hê 2:17 nói, “Nhơn đó, Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời, trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân.” Chúa Jêsus là thầy tế lễ hay thương xót và trung tín. Ngài trung tín đối với chức vụ Cha Ngài đã ban cho Ngài.

Sự trung tín có nghĩa là trung tín làm xong công tác Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Nó có nghĩa là chúng ta làm đúng như những lời nói và những lời hứa, và chúng ta chắc chắn, đáng tin, và trước sau như một. Một người nào đó trung tín là người có thể được hy vọng được bởi vì người ấy có một thành tích quá khứ luôn luôn làm mọi điều người ấy được yêu cầu làm. Bất cứ ai từng được ở trong vị trí ra lịnh cho người khác biết thật là châu báu vô giá để có một người mà bạn có thể luôn luôn hy vọng làm xong công việc.

Một lần kia, Martin Luther được hỏi, “Nếu ông biết Chúa đang đến trong tuần nầy, ông sẽ làm gì ?” Ông trả lời đơn giản nhưng sâu sắc, “Nếu Đức Chúa Trời ban cho tôi công việc trồng những cây ăn trái, tôi tin rằng khi Ngài đến Ngài sẽ tìm thấy tôi đang trồng.” Chúng ta cần phải trung tín làm mọi việc mà Chúa đã ủy thác cho chúng ta làm hoặc lớn hoặc nhỏ.

Bây giờ chúng ta hãy xem xét một chút vài phạm vi chúng ta phải trung tín.

            Trung tín trong việc rất nhỏ. “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn; ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc lớn.” (Luca 16:10). Rõ ràng Chúa Jêsus dạy rằng nếu chúng ta không trung tín trong việc nhỏ, những điều dường như không quan trọng trong đời sống, chúng ta sẽ không trung tín với những việc quan trọng. Những người được thăng cấp là những người trung tín trong những điều nhỏ, thuộc thế tục, như lau nhà và rửa chén.
Trung tín trong những việc của thế giới nầy, đặc biệt về tài chánh.
“Vậy, nếu các ngươi không trung tín trong của bất nghĩa, có ai đem của thật giao cho các ngươi ?” (Luca 16:11). Nếu chúng ta không trung tín với những việc của thế giới nầy và tài chánh của chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ giao cho chúng ta những của cải thật thuộc vương quốc Ngài.

            Trung tín trong điều của người khác. “Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình ?” Để Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một chức vụ hoặc địa vị của chính chúng ta, chúng ta phải trung tín đối với những người Đức Chúa Trời đặt có quyền trên chúng ta, làm những việc theo cách của họ. Khi chúng ta được giao phụ trách một công việc, thì chúng ta có thể làm những việc theo cách chúng ta nghĩ nó sẽ chạy việc.

            Trung tín như những người quản lý các sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời.
“Vậy, ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ, và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Vả lại cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành” (I Cô. 4:1-2). Chúng ta cũng phải trung tín trong lĩnh vực giáo lý và Lời Đức Chúa Trời, đặc biệt nếu chúng ta là giáo sư. Có một người hầu việc Chúa nổi tiếng ở Anh quốc nhiều năm trước, đã tin một giáo lý vì đó là giáo lý hệ phái của ông theo. Mỗi lần ông đọc một câu trái với sự dạy dỗ nầy, ông lập tức lật qua trang trong Kinh Thánh của ông và không đọc câu đó nữa. Tuy nhiên, cuối cùng Chúa cáo trách ông điều nầy và ông thay đổi giáo lý của ông. Đây là lĩnh vực mà Đức Chúa Trời bắt những người hầu việc Chúa chịu trách nhiệm tối đa. Chúng ta phải chắc chắn rằng điều chúng ta tin và dạy là điều Lời Đức Chúa Trời thật sự dạy.

Chúng ta ở trong giai đoạn nào trong cuộc sống không thành vấn đề, chúng ta được lịnh phải trung tín. Những người nữ được khuyên phải trung tín trong I Tim. 3:11, “Vợ các chấp sự cũng phải nghiêm trọng, chớ nói xấu, phải có tiết độ và trung tín trong mọi việc.” Thiếu nhi cũng phải trung tín (Tít 1:6). Vì vậy, chúng ta hãy tìm cách để đức tính nầy được phát triển trọn vẹn trong đời sống chúng ta hầu cho chúng ta trung tín trong những việc tự nhiên và trong những việc thuộc linh. (Mathiơ 25:21).

BRIAN J. BAILEY (Theo Đấng An Ủi)