• Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. (Thi-thiên 139:14)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

TRẬN CHIẾN TÂM TRÍ - Paul Chase

Ðức Chúa Trời đã tạo nên trí tưởng tượng của bạn như một công cụ để khi bạn suy gẫm Lời Ngài, thì hình ảnh của Ngài sẽ được tạo ra trong bạn. Ðức Chúa Trời muốn dạy bạn thấy chính bạn như Ngài đang nhìn thấy bạn. Ðức Chúa Trời nhìn thấy bạn được chữa lành. Ngài nhìn thấy bạn được thịnh vượng. Ngài nhìn thấy bạn đang thành công. Ngài nhìn thấy bạn là người đang đắc thắng trong cuộc đời nầy và Ðức Chúa Trời yêu thích bạn. Ðối với nhiều người trong chúng ta, đây là tin tốt nhất. Mặc dù Ngài có thể không thích một số điều mà chúng ta thích, nhưng Ðức Chúa Trời vẫn đứng về phía chúng ta.
Khi bạn biết rèn luyện tâm trí và làm cho nó được đổi mới theo Lời Ðức Chúa Trời thì sẽ có ích lợi cho bạn. Tuy nhiên nếu bạn vẫn cứ chễnh mảng về việc đổi mới tâm trí để suy nghĩ những tư tuởng của Ðức Chúa Trời, thì ý tưởng bạn sẽ chống lại bạn.
Chúng ta biết trong con người có một linh, có một tâm hồn và một thân thể. Khi bạn tin Chúa, được tái sanh, ÐCT đặt Thánh Linh của Ngài vào trong bạn và bạn trở nên một tạo vật mới trong Chúa Giê-xu.(II Côrinhtô 5:17). 
Đức Chúa Trời tái tạo tâm linh, nhưng bạn phải đổi mới tâm trí mình. Bạn phải quyết định trong tâm trí để vâng theo những gì Thánh Linh phán bảo. Sứ đồ Phao-lô nói: “Chăm về xác thịt sanh ra sự chết, chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an” (Rôma 8:6). Tâm trí bạn phải quyết định để xem bạn sẽ làm theo xác thịt hay bước theo Thánh Linh của Đức Chúa Trời.
Trí tưởng tượng con người có khả năng tryền cảm đáng sợ. Trí tưởng tượng chúng ta có thể so sánh như một hoạ sĩ đang ngồi chờ trước khung cảnh trống. Trước mặt anh ta là khung ảnh và cọ nhưng chỉ thiếu sơn thôi. Bạn và tôi đưa vào tâm trí mình điều gì, hoặc tốt hoặc xấu, tích cực hoặc tiêu cực, tin cậy hay sợ hãi _ sẽ xác định loại sơn màu mà chúng ta giao cho họa sĩ. Trí tưởng tượng bạn đem đến điều mà bạn giao cho họa sĩ và tạo nên phong cảnh, hình ảnh trên khung ảnh linh hồn bạn, trong tâm trí bạn. Ðời sống của hầu hết mọi người đều phản ảnh ra bên ngoài những hình ảnh mà họ nhìn thấy bên trong. Ðó là tâm trí của họ. Cảm thấy bình an hay không bình an, tin quyết hay nghi ngờ lo lắng đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Tâm trí không được kỷ luật và đổi mới, sẽ tạo nêân một đồn lũy, mà đồn lũy nầy sẽ ức chế cuộc đời bạn. Khiến bạn cứ bị những ý tưởng của ma quỉ ám ảnh. Bạn phải kỷ luật tâm trí bạn để biết suy nghĩ nhửng ý tửong của Đức Chúa Trời, bằng cách mặc lấy tâm trí của Chúa Giê-xu. Mọi ý tưởng nổi lên chống lại sự hiểu biết về ÐCT đều phải bị gạt bỏ.
Một tâm trí không thuận phục và làm theo lời Đức Chúa Trời sẽ đưa ra những quyết định trái ngược với ý chỉ của Đức Chúa Trời.
Cần phải được rèn luyện trong Lời của Đức Chúa Trời để bạn thấy được chính mình như ÐCT nhìn thấy. Bạn phải có một tâm trí được rèn luyện, đổi mới để thấy mình thành công, hoàn tất những mục đích và khải tượng của mình. Bạn cần một tâm trí được kỷ luật và đổi mới để nhìn thấy gia đình bạn được khỏe mạnh, được hạnh phúc. Tại sao phải làm vậy? Bởi vì thế giới nầy thường xuyên đem đến cho bạn những tư tưởng tiêu cực, thất bại và tuyệt vọng. Hệ thống trần gian nầy đã bị Satan gieo những đau thương, buồn thảm vô vọng.
Dù bạn có đánh trận hay không, kẻ thù là Satan vẫn cứ tấn công bạn, cho đến khi bạn làm nô lệ nó. Ngay bây giờ bạn phải xác quyết rằng bạn phải duy trì sự đắc thắng đã thuộc về bạn qua Chúa Giê-xu. Hãy đứng vững và mặc lấy mọi khí giới của Ðức Chúa Trời và xử dụng những vũ khí đánh trận của bạn. Khi bạn làm điều nầy bạn sẽ giải phóng chính mình và người khác nữa. Bạn cần phải biết vũ khí của mình và làm thế nào để sử dụng vũ khí đó. Vũ khí đó là Danh Chúa Giê-xu, Huyết Chúa Giê-xu, Lời Ðức Chúa Trời, sự cầu nguyện, ân tứ Thánh linh, sự ngợi khen và thờ phượng.

Paul Chase (theo Chiến Sĩ, Lực Sĩ, Nông Dân)