• Hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời. (Thi-thiên 30:12)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

THIẾU NHẬN THỨC RÕ RÀNG - ADRIAN CHUA

Có hai lãnh vực của sự nhận thức rõ mà chúng ta là những tín hữu cần phải có. Một trong những điều này là sự nhận biết trong đời sống cá nhân của chúng ta về sự dẫn dắt của Chúa trên chương trình và các thời kỳ được chỉ định của Đức Chúa Trời dành cho dân sự và các quốc gia của Ngài cũng như những quốc gia khác.

Đavít là người hưởng được mối thông công mật thiết với Chúa, có lẽ đã có nhận thức rõ ràng về lòng mong muốn của Chúa về một nơi cư trú lâu dài phải được dựng lên giữa vòng người Ysơraên vì cớ vinh hiển của Ngài. Tuy nhiên, Kinh Thánh đã ký luật rằng Đavít được Thánh Linh của Đức Chúa Trời chỉ dẫn phải kiềm giữ lại không tự ý xây dựng đền thờ, và ông đã chọn con trai mình là Salômôn để thay thế ông thực hiện nhiệm vụ này. Rằng Đavít đã nhận thức được ý định của Đức Chúa Trời muốn cư trú trong dân Ysơraên là một sự nhận thức sáng suốt, phổ quát. Rằng ông cũng đã nhận thức Đức Chúa Trời không muốn ông mà muốn con trai của ông phải xây dựng nơi cư trú đó đã là một sự nhận biết sáng suốt được thực hiện trong một bối cảnh đặc biệt. Tương tự như vậy, khi chúng ta phải nhận định một hành động phổ quát của Đức Chúa Trời, ta cần phải tìm kiếm Ngài nhiều hơn, như thể nếu chúng ta được ủy thác một vai trò tương ứng trong hành động này, và nếu như vậy, thì bản chất và phạm vi của sự dự phần chúng ta cần phải đến đâu.

 Lắm lúc chúng ta được kêu gọi thực hiện một nhiệm vụ nào đó trong công tác Nhà Chúa, chúng ta nhầm lẫn xem đó là “Sự vận hành của Đức Chúa Trời” trong thời điểm đó. Vậy nên, chúng ta bắt đầu xét đoán những người không hành động với chúng ta là những kẻ không nhận thức rõ và không kết quả trong Chúa. Nhưng bây  giờ chúng ta biết rằng điều đó không luôn luôn nhất thiết phải như vậy. Trong khi Đức Chúa Trời đặt Êli phải trải qua một cuộc thử thách, Ngài đã gìn giữ cho bảy ngàn người khác được an toàn và không bị quấy rối. Chúng ta cần phải nhận thức rằng “trong công việc của Đức Chúa Trời” không có nghĩa là “chính việc nầy”. Thậm chí khi Đức Chúa Trời có vẻ hành động một cách quyền năng trong một lãnh vực, Ngài có thể cùng lúc sử dụng những người khác hoặc chuẩn bị những người khác cho một số lãnh vực mục vụ khác phù hợp với sự khôn ngoan thiên thượng của Ngài, là Đấng nắm giữ bức tranh toàn cảnh lớn hơn mà có lẽ chúng ta chưa từng được quen thuộc.

Có lẽ hầu hết chúng ta đều biết Nghê Thác Thanh (Watchman Nee) và công việc của ông trong tư cách một thầy giáo và người giảng đạo vĩ đại cho Phúc Âm tại Trung Quốc. Nhưng ít ai được biết người phụ nữ đã cố vấn cho ông trong khi còn là một Cơ Đốc Nhân trẻ tuổi và đã nuôi dưỡng ông thực hiện công việc vĩ đại này là : Margaret Barber. Trong tiểu sử của Nghê Thác Thanh (Watchman Nee) ông đã đề cập đến thể nào Margaret Barber đã rút lui khỏi hiện trường trong khi một nhà truyền giáo vĩ đại đang chiếm chỗ. Ông Nghê thường phải bối rối vì việc bà đứng tách riêng ra một mình, bởi nghĩ rằng sự hiểu biết sống động về Kinh Thánh và Đức Chúa Trời của bà chưa được sử dụng một cách rộng rãi như ông nghĩ nó cần phải được sử dụng. Qua thời gian, chẳng bao lâu ông khám phá rằng bà đã nhận thức rõ và đầu phục sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sống bà, được kêu gọi phục vụ cho một số ít hơn là cho đám đông. Kết quả là bà đã có thể làm trọn sự kêu gọi của bà trong tư cách một người mẹ thuộc linh cho nhiều dũng sĩ của Đức Chúa Trời trong thời đại của bà.

Trong số những người đó cũng có Wang Tsai (Leland Wang) là người đã chu du rộng rãi trong tư cách một nhà truyền giảng Phúc Âm giữa vòng nhiều Hội Thánh truyền giáo tại Hong Kong và là người sau đó thành lập Hội Truyền Giáo Hải Ngoại Trung Hoa tại Indonesia. Cũng đã có nhiều người nam, người nữ trẻ tuổi đầy triển vọng trong công tác truyền giảng Phúc Âm, là những người được xem là sự thạnh vượng thuộc linh của họ đến từ sự dạy dỗ nhận lãnh được dưới sự cố vấn của Margaret Barber.

Nơi nào mà mùa gặt đang dư dật, chúng ta thường máy móc cho rằng tất cả Cơ Đốc Nhân cần phải gắn mình vào sự giúp đỡ cho công tác môn đệ hóa và những việc tương tự. Nhưng phần ghi chép vừa rồi đã bày tỏ một cách khác. Thiếu sự nhận thức rõ ràng và hiểu biết trong sự hướng dẫn chủ động của Đức Chúa Trời đối với một cá nhân sẽ khiến cho nhiều người trong chúng ta mất hiệu quả trong việc tiến bước đến đằng trước và khiến cho chúng ta phải có những sự đoán xét người khác một cách sai lầm, vì vậy cũng xúc phạm đến Đức Chúa Trời nữa.

Một lãnh vực khác của sự biện biệt hay sự nhận thức rõ ràng mà chúng ta không thể bỏ qua không nuôi dưỡng đó là trong nhận thức rõ môi trường thuộc linh mà mình đang sống. Những môi trường thuộc linh bao trùm thế giới này và chúng thay đổi từ quốc gia này đến quốc gia khác. Nếu không nhận biết về môi trường thuộc linh mình đang sống, chúng ta sẽ càng dễ dàng bị đặt dưới ảnh hưởng của chúng. Lý do vì sao nhiều Cơ Đốc Nhân ngày nay đã bị vướng vào gọng kìm của tội lỗi là vì họ đã thất bại trong sự nhận thức nghiêm trang về cuộc chiến thuộc linh.

ADRIAN CHUA (Sự Kêu Gọi Của Đức Chúa Trời)