• Hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Jêsus Christ mà làm cho mình mạnh mẽ (2 Ti-mô-thê 2:1)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

THAY ÐỔI XÃ HỘI - JOHN BEVERE

Thật ra, ân điển của Ðức Chúa Trời trên đời sống Chúa Giê-su ban cho Ngài khả năng thay đổi xã hội Ngài sống lúc đó. Ngài đến dự tiệc cưới tại Ca-na. Tiệc cưới thời đó không phải là chuyện nhỏ; cả làng đều dự. Tiệc cưới này sắp chấm dứt vì chủ tiệc hết rượu sớm. Bạn có tưởng tượng là gia đình hai họ phải chịu hổ nhục nhiều năm sau đó không? Nhưng một sự gặp gỡ với ân điển Ðức Chúa Trời nơi Chúa Giê-su, tiệc cưới này được nâng lên một bình diện tối đa.

Trong một cộng đồng khác ở thành Na-in, nhà chức trách phải lo cho một người phụ nữ goá mới vừa mất người con trai một. Nhà chức trách phải lấy tiền thuế để lo cho người phụ nữ này suốt quãng đời còn lại như thức ăn, quần áo và nhà ở. Tuy nhiên, một sự gặp gỡ với ân điển Chúa trên Chúa Giê-su, chính quyền không phải mất tiền lo cho bà. Phẩm giá bà được phục hồi và hậu tự bà vẫn tiếp tục sống (xem Lu 7:11-15).

Tại một thành phố nọ, Chúa Giê-su gặp một tay cầm đầu tổ chức tội phạm. Ngày nay chúng ta nói về người này là “trùm băng đảng.” Một cuộc gặp gỡ với ân điển Ðức Chúa Trời nơi Chúa Giê-su thế là Xa-chê thề rằng ông sẽ biến xã hội thành một nơi an toàn hơn, phồn thịnh hơn để sống. Dân chúng không còn bị tay thu thuế này lừa gạt nữa. Không chỉ thế, Xa-chê còn kêu lên, “Tôi sẽ dâng một nửa tài sản tôi cho người nghèo.” Những nạn nhân phải ăn bám quỹ an sinh phúc lợi của thành đó được hưởng lợi! Chưa hết! Xa-chê còn hứa trả lại 400 phần trăm cho những ai ông đã ăn gian, thế là kích cầu nền kinh tế của vùng đó (xem Lu 19:18). Một sự gặp gỡ với ân điển Chúa đã giải quyết tất cả những vấn nạn này!

Một trường hợp khác, một thanh niên bị điên – hoàn toàn mất trí – bị bỏ rơi một mình trong đau khổ. Thời đó họ không có bệnh viện tâm thần, nhưng nhà chức trách vẫn phải có gánh nặng chăm sóc cho anh ta. Họ phải dùng tiền thuế để đảm bảo là anh ta được ăn mặc và bảo vệ. Phải mất nhiều áo quần cho anh ta vì anh này cứ có tật xé hết quần áo. Tuy nhiên, một sự gặp gỡ với ân điển Ðức Chúa Trời nơi Chúa Giê-su, người thanh niên khùng điên này được chữa lành. Người ta không còn phải tốn tiền giam giữ anh ở bệnh viện. Anh không cần chăm sóc và bảo vệ nữa, nên số tiền đó dùng giúp cải thiện cộng đồng. Và thế là mười thành ở vùng Ðê-ca-bô-lơ nghe về tin lành qua một người đã gặp gỡ ân điển Chúa (xem Mác 5). Hãy nghĩ xem tất cả những người điếc, người mù, người què, người bệnh và những người tàn tật khác nhà chức trách không còn phải lo cho họ nữa nhờ ân điển Ðức Chúa Trời nơi Chúa Giê-su. Không chỉ thế, những người này còn trở thành công dân đóng góp tích cực cho xã hội.

Chúng ta có thể kể ra đây nhiều nữa – nhiều điều được chép trong các sách Phúc Âm, vì như chúng ta đã nói trước đây, Giăng viết rằng ngay cả các sách ở thế gian cũng không ghi hết tất cả phép lạ của ân điển mà Chúa Giê-su đã làm trong ba năm thi hành chức vụ công khai. Hãy nhớ Chúa hứa rằng “Những kẻ tin Ta sẽ làm những việc Ta làm và làm những việc vĩ đại hơn nữa” (Gi 14:12).

Bằng cách nào? Nhờ món quà miễn phí của ân điển Chúa. Chúng ta thay đổi xã hội của chúng ta cùng một cách mà Chúa đã làm – ấy là bởi món quà miễn phí của ân điển Chúa!

 

John Bevere (Không Nao Sờn)