• Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. (Giăng 3:16)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

THA THỨ VÌ CHÚNG TA ĐANG ĐƯỢC THA THỨ - RICK WARREN

Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy”. (Cô-lô-se 3:13).

Kinh Thánh nói có 3 lý do chúng ta phải từ bỏ quá khứ  và những người đã làm tổn thương mình, và lý do không liên quan gì đến việc người đó có xứng đáng với việc tha thứ hay không.

1. Chúng ta phải tha thứ cho những người đã làm tổn thương mình bởi vì Đức Chúa Trời đã tha thứ cho chúng ta. Cô-lô-se 3:13 nói: “nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy”. Nếu chúng ta muốn trở nên một người tha thứ, trước tiên chúng ta phải chấp nhận sự tha thứ của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giê-su Christ. Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời đến thế gian trong qua hình dáng con người là Đức Chúa Giê-su để đem sự tha thứ cho mọi việc làm sai trật. Chúa đã trả giá tất cả cho chúng ta. Đó là tin tức tốt lành.

2.  Chúng ta phải tha thứ cho những người đã làm tổn thuơng mình bởi vì sự oán giận sẽ kiểm soát mình. Kinh Thánh trong Truyền Đạo 7: 9, “Chớ vội giận; vì sự giận ở trong lòng kẻ ngu muội”.

Sự oán giận làm chúng ta đau khổ, và nó giữ chúng ta bị trở ngại  với quá khứ. Và khi chúng ta bị mắc kẹt trong quá khứ, chúng ta bị quá khứ kiểm soát. Mỗi khi chúng ta oán giận điều gì đó, nó sẽ kiểm soát chúng ta. Có lẽ chúng ta đang cho phép những người làm tổn thương mình trong 5, 10 hoặc thậm chí 20 năm trước kia vẫn làm tổn thương chúng ta cho đến bây giờ. Đừng để điều đó xảy ra. Họ không thể làm tổn thương chúng ta nữa. Quá khứ đã qua rồi. Chúng ta phải để cho nó đi.

3. Chúng ta phải tha thứ cho những người làm tổn thuơng chúng ta bởi vì chúng ta cần sự tha thứ hơn trong tương lai. Chúa Giê-su đã nói trong Ma-thi-ơ  6: 14-15: “nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi”. Tha thứ là con đường hai chiều. Chúng ta không thể nhận được những gì chúng ta không muốn cho.

Có người từng nói với John Wesley, nhà thần học Anh trong thế kỹ 18:”tôi không bao giờ có thể tha thứ cho người đó!” John Wesley trả lời, “Vậy tôi hy vọng anh không bao giờ phạm tội.” Chúng ta không muốn đốt cây cầu mà chúng ta cần để bước vào thiên đàng.

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dich)