• Ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho anh chị em quá đỗi dồi dào. (2 Cô-rinh-tô 9:14)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

TẬP TRUNG VÀO TƯƠNG LAI ĐỂ VƯỢT QUA KHÓ KHĂN TẠM - R. WARREN

“Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. 12 Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy”  (Ma-thơ 5: 11-12).

Khi chúng ta theo Chúa Giê-su, chúng ta sẽ đối mặt với những khó khăn. Đó là điều chắc chắn ! Chúng ta sẽ bị công kích, bức hại, loai bỏ và chế diễu vì đức tin của chúng ta.

Nhưng đó không phải kết thúc câu chuyện. Kinh thánh nói Chúa Giê-su đã chịu đựng sự tra tấn trên thập tự giá vì niềm tin “Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục” (Hê-bơ-rơ 12:2).

Chúng ta cũng vậy, phải tập trung vào phần thưởng trong tương lai nếu chúng ta muốn vượt qua những rắc rối tạm thời.

Hãy tưởng tượng quang cảnh ở ngày cuối cùng lịch sử. Mọi người đã từng sống, một ngày nào đó sẽ quỳ xuống trước Chúa Giê-su Christ. Mọi người sẽ xưng nhận Chúa Giê-su là Chúa. Một số người sẽ ngợi khen Chúa vì họ đã làm như thế trong suốt cuộc đời. Những người khác sẽ ca ngơi Chúa trong sự phán xét cho chính họ vì họ đã từ chối Chúa trong suốt cuộc đời .

 Những người chế diễu chúng ta vì đức tin của chúng ta, và mọi người đã cố gắng thuyết phục chúng ta từ bỏ đức tin, một ngày nào đó họ sẽ ca ngợi Chúa Giê-su. “Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, “ 10 hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, 11 và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.”(Philíp 2: 9-11).

Một ngày nào đó mọi người sẽ cúi đầu trước Chúa Giê-su.

Lúc đó, Chúa cũng sẽ ban thưởng cho chúng ta vì lòng trung tín đối với Ngài, bất chấp khó khăn chỉ trích mà chúng ta phải đối mặt vì đức tin của mình.

“Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. 12 Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy”. (Ma-thi-ơ 5: 11-12).

Bất cứ khi nào đối mặt với sự bắt bớ chúng ta sẽ giống như Đa-ni-ên, Ê-sai, Giê-rê-mi và Môi-se.

Giống như những vị tiên tri vĩ đại thời xưa, một ngày nào đó chúng ta sẽ trải nghiệm sự sống đời đời với Chúa, tràn đày niềm vui không thể tưởng tượng. Sự phá rối, bắt bớ, từ chối và chế giễu mà chúng ta phải đối mặt hiện nay vì Chúa Giê-su,  không thể so sánh với phần thưởng đời đời của Chúa.

Đặt hy vọng của chúng ta vào chân lý nầy, để khi cuộc sống trở nên khó khăn, chúng ta có thể chịu đựng.

 

Rick Warren  (Nhã Ca lược dịch)