• Vì Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng ngợi khen, Đáng kính sợ hơn các thần. (1 Sử-ký 16:8)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

TẬP TRUNG VÀO NHỮNG GÌ KHÔNG THAY ĐỔI - RICK WARREN

“Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi”.( Ê-Sai 43:2).

Khi mọi thứ chung quanh chúng ta không có gì chắc chắn, chìa khóa cho sự ổn định là tập trung vào sự thật không thể thay đổi. Trong những  ngày sắp tới, chúng ta cần tập trung vào những gì không bao giờ thay đổi: quyền năng Chúa và Lời Chúa.

Dưới đây là một số lẽ thật không thể thay đổi mà chúng ta cần tự nhủ với chính mình trong thời gian không chắc chắn nầy.

Chúa thấy mọi việc trải qua của chúng ta. “Mắt CHÚA đoái xem người kính sợ Ngài, Và kẻ trông cậy nơi tình yêu thương của Ngài” (Thi Thiên 33:18).

Chúa quan tâm đến mọi thứ chúng ta đã trải qua. “Ta sẽ nhìn xem Đức Giê-hô-va, chờ đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi ta; Đức Chúa Trời ta sẽ nghe ta. (Mi-chê 7:7).

Chúa có năng quyền để thay đổi những gì chúng ta đang trải qua. “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho”. (Ma-thi-ơ 7:7).

Chúa luôn hành động vì lòng nhân từ của Ngài cho chúng ta. Và “chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định”. (Rô-ma 8:28).

Kế hoạch của Chúa luôn tốt hơn kế hoạch của chúng ta. “Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình”. (Giê-rê-mi 29:11).

Chúa không bao giờ dứt bỏ sự yêu thương Ngài cho chúng ta. “Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi, lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển, Đức Giê-hô-va, là Đấng thương xót ngươi, phán vậy”. (Ê-sai 54:10).

Một khi chúng ta đã đặt niềm tin nơi Chúa Giê-su, chúng ta không đánh mất sự cứu rỗi. “Cũng vì lý do đó mà ta chịu khổ như ngày nay. Tuy nhiên, ta chẳng bao giờ hổ thẹn vì biết Đấng ta đã tin, chắc chắn Ngài thừa khả năng bảo vệ điều ta ủy thác cho đến Ngày ấy”. (2 Ti-mô-thê 1:12).

Bất kể chúng ta trải qua điều gì, Chúa vẫn ở bên. “Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi.” (Ê-sai 43:2).

Hãy thay thế sự sợ hãi của chúng ta bằng lời cầu nguyện, sự lo lắng chúng ta bằng giờ thờ phượng và sự lo âu chúng ta bằng lời khẩn nguyện thiết tha, ít quan tâm hơn vào điều gì truyện thông xã hội bàn tán và tập trung vào lẽ thật của Chúa không thay đổi.

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)