• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta ở với tâm thần anh em (Ga-la-ti 6:18)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

SUY NGHĨ KIỂM SOÁT CUỘC SỐNG - RICK WARREN

“Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra”. (Châm Ngôn 4:23).

Chúa quan tâm nhiều hơn đến việc thay đổi tâm trí của chúng ta hơn là thay đổi hoàn cảnh của chúng ta. Chúng ta muốn Chúa cất đi những nan đề, đau khổ, thất vọng, tổn thất, bệnh tật và nỗi u buồn. Nhưng trước tiên Chúa muốn làm việc với chúng ta, bởi vì sự biến đổi không xảy ra trong cuộc đời chúng ta cho đến khi chúng ta làm mới lại tâm trí mình, cho đến khi suy nghĩ của chúng ta bắt đầu thay đổi.

Tại sao nó quan trọng đến mức chúng ta học cách quản lý tâm trí mình? Hãy để tôi đưa ra ba lý do.

-  Quản lý tâm trí bởi vì sự suy nghĩ kiểm soát cuộc sống chúng ta.

Châm-ngôn 4:23 nói: “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra”. Suy nghĩ có khả năng to lớn để định hình cuộc sống của chúng ta tốt hay xấu. Ví dụ, có thể chúng ta chấp nhận một suy nghĩ mà ai đó đã nói với chúng ta khi chúng ta lớn lên: Mầy là người vô dụng, mầy không quan trọng. Nếu chúng ta chấp nhận suy nghĩ đó, mặc dù nó sai, nó đã định hình cuộc sống của chúng ta. Chúng ta phải chọn những suy nghĩ để nó ảnh hưởng tốt hay xấu đến chúng ta.

-  Quản lý tâm trí chúng ta bởi vì tâm trí là chiến trường cho tội lỗi.

Tất cả sự cám dỗ xảy ra trong tâm trí. Phao-lô trong Rô-ma 7: 22-23: “Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng; 23 nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy”.

Một lý do khiến tâm thần chúng ta mệt mõi là bởi vì có một trận chiến trong tâm não chúng ta 24 giờ một ngày. Nó bị suy nhược, bị tấn công mãnh liệt và dữ dội vì tâm trí là tài sản lớn nhất của chúng ta. Sa-tan muốn tài sản lớn nhất đó!

-  Quản lý tâm trí vì tâm trí là chìa khóa bình an và phước hạnh.

Một tâm trí không được quản lý dẫn đến sự căng thẳng. Một tâm trí được quản lý đưa đến sự bình an. Một tâm trí không được điều khiển dẫn đến sự xung đột. Một tâm trí được điều khiển dẫn đến sự tự tin. Khi chúng ta không cố gắng kiểm soát tâm trí và không định hướng suy nghĩ của mình, chúng ta sẽ trải qua một sự căng thẳng rất lớn trong cuộc sống. Nhưng tâm trí được điều khiển dẫn đến sức mạnh bình an và thư thái.

“Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an;” (Rô-ma 8:6).

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)