• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus chúng ta ở cùng anh em (Rô-ma 16:20)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

SỬ DỤNG ÂN TỨ LÀ HÀNH ĐỘNG THỜ PHƯỢNG - RICK WARREN

“Cha ta sẽ được sáng danh là thể nào: ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của   ta vậy”. (Giăng 15:8a).

Khi bạn sử dụng những ân tứ mà Chúa ban cho bạn, đó là một hành động thờ phượng.
Điều gì làm Chúa vui lòng? Một số người nghĩ rằng Đức Chúa Trời chỉ vui lòng khi bạn đang cầu nguyện hoặc ca ngợi hay đi nhà thờ. Sự thật, Chúa vui lòng khi bạn sử dụng những ân tứ mà Ngài ban cho bạn. Khi bạn thực hiện những gì trong mục đích Chúa muốn, Chúa nói, “Thật tuyệt! Ta đã tạo ra nó để làm điều đó!”.

Nhớ lại trong phim Chariots of Fire, khi Eric Liddell, vận động viên của Olymbic, phát biểu:”Khi tôi chạy, tôi cảm nhận niềm vui của Chúa”. Chúa đã định hình cho một số người chạy đua. Chúa cũng đã định hình những người khác đạp xe đạp, lái xe hơi, hoặc lướt trên sóng nước. Họ chỉ giỏi về bộ môn của họ. Tôi nghĩ rằng khi Chúa nhìn những người đó. Chúa nói: “Thật tuyệt diệu! Ta đã làm ra làn sóng, Ta đã lướt  sóng. Điều nầy thật là tuyệt vời”. Bạn không nhất thiết phải luôn làm cái gì đó có tính cách “tâm linh” để mang đến sự vinh hiển cho Chúa. 

Kinh Thánh ghi, “Cha ta sẽ được sáng danh là thể nào: ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của ta vậy”. (Giăng 15:8a). Khi bạn sử dụng đúng ân tứ của mình, Đức Chúa Trời sẽ được vinh hiển. Và bạn chắc chắn không thể làm Chúa vui lòng với những ân tứ mà bạn không có. Đức Chúa Trời không mong bạn có tài năng hay ân tứ trong mọi lãnh vực. Chúa chỉ muốn bạn sử dụng những gì mà Chúa ban cho bạn.

Trong Kinh Thánh, chữ “vui mừng” và “ân tứ” thực sự cùng một chữ trong tiếng Hy-Lạp. Đó là chữ “ân sũng”. Khi bạn sử dụng những ân tứ thuộc linh của mình, điều đó mang niềm vui  đến cho Chúa, và đem lại niềm vui cho bạn. Đức Chúa Trời nói “con đang làm những gì ta tạo ra cho con để con làm”. Khi bạn làm, “ Bạn cảm nhận sự tốt lành!” Cảm nhận tuyệt vời nhất trên thế giới đến từ việc sử dụng ân tứ của bạn, cho mục đích của Thiên Chúa cách hữu hiệu, bạn biết điều đó, và bạn yêu thích nó.

Không có cảm giác nào trên thế giới giống như làm việc cho sự vinh hiển của Chúa, vì biết rằng bạn đang làm điều mà Chúa muốn bạn làm. Đó là thích thú lớn nhất thế giới! Nếu bạn chưa bao giờ cảm nhận điều đó, hãy khám phá và phát huy những ân tứ thuộc linh ở trong bạn, để bạn có thể tận hưởng cuộc sống mình và đem vinh quang về cho Thiên Chúa.