• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, ở với anh em (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:28)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

SỰ CẢM TẠ - Terry Law

Hội Thánh Thiên ân, mỗi tháng có môt tuần dành cho các anh chị em tín hữu dâng lên Chúa LỜI CẢM TẠ. Ðể hiểu rõ hơn về việc cảm tạ, chúng tôi xin trích bài Sự Cảm Tạ Dẫn Ðến Phép Lạ của Tery Law:

“ Sự cảm tạ là cách làm cho bánh xe đức tin chuyển động trong tâm linh của chúng ta. Ðức tin của chúng ta thật sự ai cũng có một tình trạng trì trệ cần phải chiến thắng. Sự cảm tạ là một hành động chống lại sự trì trệ nầy và khiến đức tin chúng ta trở thành năng động. Khi chúng ta bắt đầu đếm lại những gì Ðức Chúa Trời đã làm thì sẽ không mất thời gian nhiều mới thấy vui mừng về những gì Ngài làm ngay bây giờ.
Tôi nhất định cho rằng ma quỉ rất ghét sự cảm tạ. Quyền năng của sự cảm tạ qua lời chứng cá nhân của chúng ta nhiều hơn điều chúng ta có thể tưởng tượng. Phao Lô thường nói đến những gì Ðức Chúa Trời đã làm trong đời sống ông nhiều lần trong Tân ước. Ôâng gây nhiều ấn tượng về sự can thiệp của Chúa đã đem lại lợi ích cho ông. Sự cảm tạ giúp chúng ta không chú tâm về các nan đề nữa, nhưng khiến chúng ta tập trung vào sự trả lời của Chúa. Sự cảm tạ nhắc chúng ta rằng chúng ta thật sự là kẻ chiến thắng. Ma quỉ cố gắng giữ tâm trí chúng ta hướng về nan đề trong hiện tại, khuyến khích chúng ta có tư tưởng đầy ắp sợ hãi, nhưng sự tạ ơn sẽ xoay ngược tình thế và khiến chúng ta chuyển hướng về Ðức Chúa Trời. Sự cảm tạ là điều cần thiết làm cho đức tin được vững mạnh. Trong Phi-lip 4: 6, Phao lô nói: “Trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và tạ ơn...” Ðây không phải lời giáo huấn của Phao lô, mà là những gì ông đã làm.
Cảm tạ cũng là điều quan trọng trong đời sống Chúa Giê-xu. Trong Giăng 6, chúng ta có câu chuyện phép lạ về Chúa Giê-xu hóa bánh nuôi 5000 người. Khi Anh-rê tìm ra một em bé trai có 5 cái bánh và 2 con cá. Ôâng đem thức ăn lại cho Chúa, Ngài cầm lấy bánh, sau khi cảm ta,ï Ngài trao cho các môn đồ đem cho đoàn dân. Ngài không cầu nguyện, chỉ cảm tạ Ðức Chúa Trời. Sự cảm tạ Ngài dẫn đến phép lạ hoá bánh nuôi 5000 người ăn.
Trong Giăng 11 nói về câu chuyện Chúa Giê-xu kêu La-xa-rơ từ kẻ chết sống lại, khi Chúa Giê-xu đến Bê-tha-ny nhiều người bất mãn vì Ngài không đến sớm hơn. Chúa Giê-xu bảo họ lăn hòn đá chắn cửa mộ đi. Khi lăn hòn đá đi , Chúa Giê-xu ngước mắt lên trời và nói: “Con tạ ân Cha vì đã nhậm lời con ” chữ “đã” thuộc về thì quá khứ. Ngài chỉ dâng lời cảm tạ và sự cảm tạ nầy đã đưa đến một phép lạ lớn nhất trong chức vụ của Ngài. La-xa-rơ, chết 4 ngày đã sống lại khi Chúa Giê-xu dâng lời cảm tạ.
Trong Luca 17 có câu chuyện về 10 người phung xin Chúa chữa lành cho họ. Ngài bảo họ đi tỏ mình cùng các thầy tế lễ. Khi họ làm theo thì tất cả được chữa lành. Chỉ có một người trở lại gặp Chúa Giê-xu cảm tạ ngợi khen Ðức Chúa Trời. Chúa Giê-xu nói với người đó: “Ðức tin con đã cứu con”. Từ “cứu” nầy có nghĩa là cứu rỗi linh hồn cùng với sự chữa lành về thân thể. Ðiều mà Chúa Giê-xu muốn nói với người nầy là linh hồn ông đã được cứu do ông đã tạ ơn Ðức Chúa Giê-xu. Người nầy được đem vào sự tương giao đời đời, chính đáng với Ðức Chúa Trời qua việc ông ta cảm tạ Chúa vì được chữa lành.
Tạ ơn về những điều Ðức Chúa Trời đã làm trong quá khứ khiến cho công việc đó trở thành trường cữu. Nếu bạn đã được chữa lành và bạn muốn được tiếp tục chữa lành thì hãy tiếp tục cảm tạ Ðức Chúa Trời về sự chữa lành đó. Làm như vậy, việc chữa lành của bạn sẽ trở thành mãi mãi.
Nếu chúng ta làm một bản liệt kê về những biến cố đã xảy ra trong đời sống mình để cảm tạ Chúa và đưa ra trước mặt Ðức Chúa Trời trong khi cầu nguyện thì chúng ta sẽ thấy sự đáp lời của Ngài vượt xa hơn sự tưởng tượng của chúng ta. Khi làm như vậy đức tin trong con người bên trong của chúng ta sẽ được gia tăng, đồng thời cũng chuẩn bị chúng ta sẵn sàng cho phép lạ chữa lành.

Terry Law