• Hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời. (Thi-thiên 30:12)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

SÁU CÁCH CHÚA GÍÚP CHÚNGTA KHI ĐAU BUỒN - RICK WARREN

 “Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, Và cứu kẻ nào có tâm hồn thống-hối”. (Thi Thiên 34:18).

Mỗi người trong chúng ta sẽ kinh nghiệm sự mất mát trong cuộc sống, Chúa chữa lành tấm lòng tan vỡ thế nào? Chúng ta không tránh khỏi sự mất mát. Chúng ta không để bị nhận chìm, chúng ta không thể xoay quanh nó. Chúng ta phải đi xuyên qua sự đau buồn. Và nếu chúng ta thể hiện cảm xúc sợ hãi và từ chối vượt qua, chúng ta gặp khó khăn nhiều..

Nhưng làm thế nào để chúng ta vượt qua? Chúng ta để Chúa cứu giúp. Dưới đây là sáu cách để Chúa ban phước khi có tấm lòng tan vỡ.

1. Chúa đem chúng ta gần Ngài.
Thi Thiên 34:18 ghi, “Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, Và cứu kẻ nào có tâm hồn thống-hối”. Khi chúng ta đau buồn, có thể chúng ta cảm thấy như Chúa cách xa mình hằng triệu dặm. Nhưng chúng ta cảm nhân điều gì và thật ra không phải lúc nào điều đó cũng giống nhau. Chúa không xa chúng ta một triệu dặm. Trên thực tế. Chúa chưa bao giờ gần gủi chúng ta hơn lúc nầy.

2. Chúa cùng đau buồn với chúng ta.
 Kinh Thánh cho chúng ta biết Ngài đã chịu đau khổ, quen với nỗi đau buồn sâu xa nhất.( Ê-sai 53: 12 & 13. Khi chúng ta đến với Chúa Giê-su trong nỗi đau thương mình. Chúa biết chúng ta đang nói điều gì, và Ngài hiểu nỗi đau đớn của chúng ta. Chúa là một người thông cảm, Ngài không cách xa và không thờ ơ. Chúa không đứng bên lề. Ngài cùng đau buồn với chúng ta.

3.Chúa cho chúng ta một gia đình hội thánh để hổ trợ.
Chúng ta có sự thông cảm trong cộng đồng. Được chữa lành nhờ đến bởi nhóm người. Sự chữa lành đến bởi hội thánh. Chữa lành đến trong cộng đồng. Những người đó cùng hiệp tác nhau sẽ tốt hơn !.Trong Chúa Giê-su chúng ta tạo thành một thân thể và tất cả mỗi thành viên tùy thuộc nhau … thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. (Rô-ma 12: 5,10, 15).

4. Chúa dùng nỗi đau để giúp chúng ta trưởng thành.
Chúa dùng nỗi sầu khổ và ngay cả niềm đau thương để giúp chúng ta giống Chúa Giê-su hơn, và Ngài làm điều đó theo ba cách. Chúa dùng nỗi đau để thu hút sự chú ý của bạn (Châm ngôn 20:30), Chúa mang điều tốt ra khỏi điều xấu (Rô-ma 8:28) và Chúa chuẩn bị cho bạn về cõi vĩnh hằng (2 Cô-rinh-tô 4: 17-18).

5. Chúa cho chúng ta niềm hy vọng của thiên đàng.
Có nhiều người đau buồn và không có hy vọng. Cuộc sống trên trái đất của chúng ta rất ngắn ngủi, nhưng nếu chúng ta tin vào sự cứu rỗi của Chúa Giệ-su, thì chúng ta có hy vọng được sống vĩnh cửu trên thiên đàng với Chúa, và hy vọng sẽ giúp chúng ta vượt qua thời gian đau khổ mất mát. Kinh Thánh trong I Tê-sa-lo-ni-ca 4:13: “Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy”.

6. Chúa dùng nỗi đau thương của chúng ta để giúp đỡ người khác.
Điều nầy gọi là nỗi đau cứu chuộc; đó là cách sử dụng cao nhất và tốt nhất cho nỗi đau mà chúng ta trải qua. Chúa không muốn chúng ta lãng phí khi bị một tổn thương. Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhơn sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp! (2 Cô-rinh-tô 1:4).

 

Rick Warren  ̣(Nhã Ca lược dịch)