• Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan; Phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu. Sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời. (Thi-thiên 111:10)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

PHƯƠNG CÁCH KHÔNG LO LẮNG - RICK WARREN

“Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em”. (1 Phi-e-rơ 5:7).

Phải mất nhiều ý chí hơn mới chấm dứt được sự lo lắng. Chúng ta đã từng thử và biết rằng khi chúng ta nghĩ, tôi không nên lo lắng về điều nầy, nhưng chúng ta lại cứ mãi lo lắng về điều đó.

Để đừng lo lắng, chúng ta phải vận dụng ý chí nhiều hơn. Cần thực hiện bốn điều sau:

1. Nhận biết Chúa.

Chúa Giê-su nói trong Ma-thi-ơ 6:32: “Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi.” Nếu chúng ta không có mối quan hệ với Chúa, chúng ta có nhiều lý do để lo lắng. Là một tín đồ, Chúng ta đã nhận biết Chúa! chúng ta có người cha trên trời hứa chăm sóc chúng ta. Chúng ta là con của Đức Chúa Trời, và khi là con thì có những đặc quyền. Khi chúng ta lo lắng Chúa nói, “Các con là con của Ta, tại sao các con hành động như một đứa trẻ mồ côi? Ta sẽ chăm sóc con ”.

2. Đặt Chúa lên hàng đầu trong mọi lãnh vực của đời sống.

Ma-thi-ơ 6: 31-33 ghi, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc gì? Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa”. Bất cứ khi nào chúng ta loại Chúa ra khỏi trung tâm của đời sống và đặt bất cứ điều gì khác vào đó, bất kể nó tốt như thế nào thì chúng ta sẽ lo lắng.

3. Sống cho ngày hôm nay.

Kinh Thánh nói, “chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy”. (Ma-thi-ơ 6: 34). Nếu chúng ta lo lắng về ngày mai, chúng ta không thể tận hưởng ngày hôm nay. Chúng ta bỏ lỡ phước hạnh ngày hôm nay. Chúng ta có thể lập kế hoạch cho ngày mai, nhưng chúng ta phải sống cho ngày hôm nay. Khi chúng ta luôn lo lắng về ngày mai, tương lai sẽ trở nên quá tải. Nhưng Chúa sẽ ban ân sủng và năng lực cần dùng cho chúng ta, khi chúng ta đến tại tương lai đó. Ngay bây giờ, chúng ta chỉ cần đủ sức mạnh cho ngạy hôm nay.

4. Tin cậy sự chăm sóc của Chúa

“Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. (I Phi-e-rơ 5:7. Làm thế nào để chúng ta thực hiện được điều đó? Có một cách là ghi nhớ những lời hứa của Chúa trong Kinh thánh. Nó giống như khế ước bảo hiểm cho các tín đồ. Khi chúng ta biết một cái gì đó được bảo hiểm rôi, chúng ta không còn lo lắng về nó nữa. Một cách khác là cầu nguyện. Nếu chúng ta cầu nguyện nhiều hơn lo lắng, chúng ta sẽ có ít lo lắng hơn.

Điều gì là kết quả cho việc thực hiện bốn bước nầy? Điều đáng kinh ngạc đó là sự bình an trong tâm trí. “ Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ”. (Phi-líp 4:7).

 

Rich Warren (Nhã Ca lược dịch)