• Vì Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng ngợi khen, Đáng kính sợ hơn các thần. (1 Sử-ký 16:8)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

NỖI LO SỢ NẮM GIỬ CHÚNG TA KHÔNG ? - RICK WARREN

vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo”. (Ê-phê-sô 2:10).

 Điều gì khiến chúng ta không thể phát huy tiềm năng của mình? Nổi lo sợ. Điều gì làm cho chúng ta không thích hợp mọi thứ Chúa muốn chúng ta trở thành? Sự sợ hãi. Điều gì ngăn chúng ta xây dựng một di sản sẽ tồn tại đời đời? Nổi lo sợ.

Có ba loại lo sợ sẽ khiến chúng ta không phát huy được tài năng và hoàn thành mục đích của mình.

1. Tự nghi ngờ. Nó khiến mọi người bị nhốt trong tù và không thể phát huy tiềm năng của họ. Đây thật sự là nỗi lo sợ thất bại. Nhưng thất bại không phải là chết! Trên thực tế, nỗi sợ thất bại còn tệ hại hơn nhiều so với sự thất bại. Thất bại thật sự có thể là một điều tốt. Thất bại là cách để chúng ta học những gì không thành công. Và nó giúp bạn học cách phát triển.

Đừng để cho tánh nghi ngờ kéo chúng ta đi xuống. Thay vì chúng ta cố gắng làm điều gì đó tuyêt vời và thất bại, hơn là cố gắng không làm gì cả và thành công.

2. Tự ý thức. Nếu chúng ta lo lắng về những gì người khác nghĩ, thì cuôc sống của chúng ta sẽ không thực hiện được điều gì. Chỉ cần làm những gì Chúa bảo chúng ta làm. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể chiu trách nhiệm. Chúng ta không được gọi là tốt nhất trên thế giới. Chúng ta được coi là tốt nhất với điều mà Chúa làm cho chúng ta trở thành.

3. Tự thuợng hại. Có hai môn đệ đã thất bại cách đặc biệt. Phi-e-rơ và Giu-đa đều từ chối Chúa Giê-su trong thời gian khó khăn, nhưng mỗi người phản ứng với nỗi thất bại khác nhau. Giu-đa đã đi ra ngoài, buồn thảm và sau đó treo cổ tự tử. Mặc khác, Phi-e-rơ đã khóc một cách cay đắng, đau buồn về điều sai trái, ăn năn, xin Chúa tha thứ, tự mình đứng dậy và trở lại phục vụ Chúa. Chỉ vài tuần sau, Phi-e-rơ đã giảng cho đám đông tại Giê-ru-sa-lem vào ngày lễ Ngũ Tuẩn,  3000 người đã tin nhận Chúa và hội thánh đầu tiên được thành lập. Trong tất cả những người mà Chúa có thể bắt đầu hội thánh. Chúa đã sử dụng những người đã thất bại nặng nề. Điều đó có nghĩa là có một chỗ cho chúng ta trong gia đinh của Chúa.

Thay vì sống trong sợ hãi, hãy tin những gì Chúa phán với chúng ta trong Ê-phê-sô 2:10: “vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo”.

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)