• Tôi sẽ thờ lạy hướng về đền thánh của Chúa, Cảm tạ danh Chúa vì sự nhân từ và sự chân thật của Chúa; Vì Chúa đã làm cho lời Chúa được tôn cao Hơn cả danh thinh Chúa. (Thi-thiên 138:2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

NHỮNG GÌ CHÚNG TA CẦN BIẾT VÀ NƠI NÀO CẦN ĐI ĐẾN - RICK WARREN

“Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật” (Giăng 16:13).

Trước khi thăng thiên về thiên đàng, Chúa Giê-su hứa với các môn đồ Ngài sẽ gửi một Đấng trợ giúp là Đức Thánh Linh. Đấng đó sẽ giúp đỡ và luôn ở với con dân Chúa – bao gồm tất cả mỗi chúng ta.

Đức Thánh Linh hoàn thành nhiều nhiệm vụ, bao gồm việc cho chúng ta biết những gì cần biết và bày tỏ cho chúng ta nơi nào cần phải đi đến.
Đức Thánh Linh dạy chúng ta nhiều điều quan trọng mà chúng ta cần biết trong cuộc sống - Chẳng hạn như cho chúng ta biết điều nào đúng vả điều nào không.
Đấng đó cũng cung cấp cho chúng ta cái nhìn sâu sắc theo từng thời điểm. Khi chúng ta học cách để Đức Thánh Linh dẫn dắt, Ngài sẽ cho chúng ta biết những gì chúng ta cần, khi chúng ta thật sự cần đến.

Chúng ta có bao giờ đọc Kinh Thánh vào một buổi sáng và vài giờ sau đó, nhớ lại câu kinh thánh đó khi chúng ta thực sự cần nó? Đó là Đức Thánh Linh.
Kinh Thánh trong Giăng 16:13 ghi, “Khi Thần lẽ thật đến, thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật “
Đôi khi Chúa làm điều nầy vì lợi ích của chúng ta. Nhưng đôi khi Chúa làm điều đó vì lợi ích đến người khác. Chúa cho phép chúng ta chia sẻ sự thật mà Ngài đã cho chúng ta thấy.

Thánh Linh của Chúa cũng sẽ giúp chúng ta đi đến nơi chúng ta cần đến.
Có phải Chúa đã đặt trong lòng chúng ta một giấc mơ mà chúng ta không bao giờ tự mình có thể đạt được? Nếu chúng ta để Thánh Linh hướng dẫn, chúng ta sẽ đi đến những nơi chúng ta chưa bao giờ tưởng tượng.
Kinh Thánh có đầy các ví dụ về những người đã theo sự hướng dẫn của Đức Chua Trời.
Lu-ca 2:27 ghi, “Vậy người cảm bởi Đức Thánh Linh vào đền thờ”. Khi Si-mê-ôn đến đền thờ vào ngày hôm đó, ông có đặc ân cao nhất. Ông dâng hài nhi Giê-su cho Đức Chúa Trời.
Trong sách Công-vụ, chúng ta đọc câu chuyện về một người khác vâng theo Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Một ngày nọ. một người đàn ông tên Phi-líp đang đi trên một con đường đầy bụi thì một nhà lãnh đạo người Ê-thi-ô-bi cưỡi trên một chiếc xe ngựa. Công Vụ 8:29 ghi, Đức Thánh Linh phán cùng Phi-líp rằng: Hãy lại gần và theo kịp xe đó“.
Phi-líp vâng theo Thánh Linh và tìm thấy người đàn ông đang đọc sách Ê-sai về Đấng Mê-si. Phi-líp nói với ông Đấng Mê-si đã đến. Người đàn ông lập tức yêu cầu Phi-líp làm báp tem cho ông, và ông trở về nước đem Cơ Đốc giáo đến Ê-thi-ô-bi.
Vì Phi-líp đã nghe tiếng phán của Thánh Linh nên ông đã trở GOthành một phần trong chương trình của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta lắng nghe Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài cũng cho chúng ta tham gia vào công việc của Đức Chúa Trời.

Khi lắng nghe và làm theo hướng dẫn của Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ thấy đức tin của mình ngày càng gia tăng vì chúng ta luôn thấy Chúa làm việc trong đời sống mình. Chúng ta sẽ học cách tin tưởng vào Ngài, khi Ngài nói cho chúng ta điều chúng ta cần, và chỉ cho chúng ta nơi nào mình cần đi đến.

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)