• Hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời. (Thi-thiên 30:12)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

NGỪNG THEO ĐUỔI VĂN HÓA KHÔNG THEO CHÚA - RICK WARREN

“Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào”. (Rô-ma 12:2).

Trong Kinh Thánh có hai câu được viết cùng một tác giả và hình như một thông diệp gửi ngược lại “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy” (I Giăng 2:15). Điều đó khá rõ ràng!

Chúa rất yêu thương thế gian……( Giăng 3:16). Tại đây điều nầy có vẻ như một mâu thuẫn lớn.

Thế giới người ta thường sử dụng những câu nầy trong hai cách. Câu đầu tiên đề cập đến hệ thống giá trị của thế giới, và câu thứ hai đề cập đến con người trên thế giới. Chúng ta phải yêu thương mọi người, bất kể họ là ai, nhưng chúng ta ghét hệ thống giá trị (ví dụ, định kiến, phân biệt chủng tộc, bất công, phân biệt giới tính, chiến tranh).

Vấn đề là, chúng ta thường đảo ngược. Chúng ta yêu hệ thống gíá trị và ghét mọi người. Cơ Đốc nhân làm điều nầy mọi lúc. Thay vì làm khác biệt, chúng ta có thể vừa là vật chất, vừa là chủ nghĩa khoái lạc, vừa giống như bị mê hoặc trong văn hóa. Chúng ta làm ngược lại.

Trong phần còn lại của cuộc đời, chúng ta sẽ phải đối mặt với những áp lực lớn để phù hợp với văn hóa. Đây là vấn đề lớn nhất của người Do Thái trong hàng ngàn năm. Họ muốn giống những quốc gia khác. Tuy nhiên, Chúa đã cho họ tất cả các luật đạo đức, dân sự và nghi lễ mục đích để làm cho họ khác nhau với các dân tộc khác. Chúa đã làm điều nầy tượng tự cho chúng ta. Chúng ta không sống theo luật pháp trong Cựu Ước, nhưng Chúa đã cho chúng ta biết chính xác chúng ta nên sống như thế nào và làm cách nào chúng ta có được sự khôn ngoan và sức mạnh để nổi bật trong thế giới nầy: “.  Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” ̣(Rôma 12:2)

Một lý do chúng ta có thể không biết Chúa muốn chúng ta làm gì trong cuộc sống là vì chúng ta quá thích nghi với văn hoá nầy. Thường điều nầy xảy ra mà chúng ta không nhận ra nó. Chúng ta không thể nghĩ như thế giới nghĩ, nhưng nghĩ như Chúa nghĩ. Chúng ta phải lựa chọn..

Tất cả vấn đề văn hóa chỉ tạm thời. Chúng ta cần phải làm theo một cái gì đó vĩnh cửu: là Lời Chúa..

Đổ đầy tâm trí chúng ta với Lẽ Thật của Chúa và để nó biến đổi cuộc sống chúng ta bằng cách thay đổi đường lối chúng ta suy nghĩ .

 

Rick Warren (Nhã ca lược dịch)