• Nguyền xin ân điển ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta! (Ê-phê-sô 6:24)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

Một Cuộc Khám Phá Quan Trọng (Phần 2)

Được Đầy Dẫy Thánh Linh Có Nghĩa Gì ? Được đầy dẫy Đức Thánh Linh là được đầy dẫy Đấng Christ. Vì vậy, nếu tôi được đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì tôi đang ở trong Đấng Christ. Tôi đang bước đi trong ánh sáng như Ngài ở trong ánh sáng (IGiăng 1:7), và huyết của Chúa Jêsus Christ sẽ tẩy sạch và tiếp tục  thanh tẩy tôi khỏi mọi điều gian ác (IGiăng 1:9). Tôi đang được Đấng Christ điều khiển, bởi vì chữ “đầy dẫy” có nghĩa là được điều khiển, được kiểm soát – không phải như một người máy nhưng như một người được Đức Thánh Linh dẫn dắt và ban quyền năng. Và nếu tôi được Đấng Christ điều khiển và ban quyền năng, thì Ngài sẽ đi lại trong thân thể tôi, sống sự sống phục sanh của Ngài trong tôi và qua tôi.
Sự kiện lạ lùng nầy, tức là Đấng Christ sống trong chúng ta và bày tỏ tình yêu Ngài qua chúng ta, là một trong những chân lý quan trọng nhất trong Lời của Đức Chúa Trời. Những tiêu chuẩn của đời sống Cơ Đốc Nhân quá cao cả và không thể nào đạt đến được, cho nên theo như Lời của Đức Chúa Trời chỉ có một người duy nhất là có thể thành công trong nếp sống ấy. Người đó là Chúa Jêsus Christ. Bây giờ, qua sự hiện diện của Ngài đang ngự trị, Ngài muốn giúp khả năng cho tất cả những ai đặt lòng tin cậy nơi Ngài để sống nếp sống siêu nhiên nầy.
Kết Nhiều Quả Thuộc Linh: Nếu chúng ta sẵn sàng để cho Đấng Christ sống sự sống phục sinh của Ngài trong chúng ta và qua chúng ta, thì chúng ta sẽ kết nhiều quả thuộc linh – bao gồm trái Thánh Linh và những linh hồn chinh phục về cho Chúa - một cách tự nhiên giống như cây nho lành mạnh sẽ đâm hoa kết trái dư dật. Chúa Jêsus đã phán trong Mác 1:17 : “Hãy theo ta và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người.” Trách nghiệm của chúng ta là đi theo Đấng Christ - cứ ở trong Ngài. Trách nhiệm của Ngài là khiến chúng ta trở nên tay đánh lưới người.
Trong Giăng 15:8, Ngài đã phán, “Nầy Cha ta sẽ được sáng danh là thế nào : ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của ta vậy.” Một người có thể là một đại diễn giả, một học giả Cơ Đốc, một chấp sự, một trưởng lão, hằng đi nhóm tại nhà thờ, sống một đời sống đạo đức, thánh sạch, học thuộc lòng hàng trăm câu Kinh Thánh, chỉ đạo một ban hát của Hội Thánh và dạy Trường Chúa Nhật, nhưng nếu người đó không kết nhiều quả - nếu người đó không giới thiệu người khác cho Đấng Christ cũng như sống đời sống thánh khiết, thì người đó đã không được đầy dẫy Đức Thánh Linh, không được Đức Thánh Linh điều khiển, theo như Lời dạy của Đức Chúa Trời. Có những người nói rằng, “Tôi làm chứng cho Đấng Christ bằng cách sống một đời sống tốt lành.” Nhưng, sống một đời sống tốt lành chưa đủ. Nhiều người không phải là Cơ Đốc Nhân đang sống những đời sống đạo đức, tốt lành. Theo lời Chúa Jêsus, phương cách duy nhất chúng ta có thể minh chứng rằng chúng ta đang thực sự theo Ngài là chúng ta kết nhiều quả, bao gồm việc giới thiệu người khác đến cùng Chúa cũng như sống đời sống thánh khiết. Và phương cách duy nhất chúng ta có thể kết nhiều quả là thông qua quyền năng của Đức Thánh Linh.
Trước đây ít lâu tôi có hỏi một Thần học gia hàng đầu và là Viện Trưởng của một Chủng Viện Thần Học danh tiếng rằng theo ý ông có thể nào một người đầy dẫy Đức Thánh Linh mà không chia sẻ Đấng Christ cho người khác như một nếp sống của mình chăng. Câu trả lời quả quyết của ông là “không”. Căn cứ vào đâu mà ông khẳng định mạnh mẽ như thế ? Câu trả lời thật rõ ràng. Cứu Chúa chúng ta đã đến “để tìm và cứu kẻ hư mất” (Lu-ca 19:10), và Ngài đã “chọn và lập” (Giăng 15:16) chúng ta để chúng ta chia sẻ tin mừng về tình thương và sự tha thứ của Ngài cho mọi người, ở khắp mọi nơi. Không sẵn sàng làm chứng cho Đấng Christ bằng môi miệng của mình là không vâng theo mạng lịnh nầy cũng y như không làm chứng cho Ngài bằng cách sống đời sống thánh khiết là không vâng theo mạng lịnh của Ngài. Trong cả hai trường hợp liệu người Cơ Đốc bất tuân mạng lịnh Chúa có thể trông mong Đức Chúa Trời điều khiển và ban quyền phép cho mình chăng.
Một thanh niên có lần đã nói với tôi, “Tôi đã từng làm chứng đạo nhiều năm, nhưng tôi đã không thành công. Điều trục trặc của tôi đó là gì ? Sau khi tôi giải thích cách làm thế nào để anh được đầy dẫy Thánh Linh (nghĩa là được Thánh Linh điều khiển và ban quyền năng), chúng tôi đã cúi đầu cầu nguyện. Bởi đức tin, anh đã nhận lãnh sự đầy dẫy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, và lập tức Đức Chúa Trời đã bắt đầu sử dụng anh để giới thiệu người khác đến với Chúa Cứu Thế.
Không chỉ chúng ta nhận lãnh được một quyền năng tự nhiên để làm chứng đạo khi chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nhưng nhân cách của chúng ta cũng bắt đầu thay đổi. Khi chúng ta tiếp tục bước đi trong sự điều khiển và quyền năng của Đức Thánh Linh, thì trái của Thánh Linh càng ngày càng tăng trưởng rõ ràng trong đời sống của chúng ta.
Lời Của Đức Chúa Trời Có Ý Nghĩa Hơn. Xin có một lời cảnh giác ở đây. Đừng nên tìm kiếm một từng trải đầy cảm xúc hay có tính cách thần bí. Đừng nương dựa trên những càm xúc lạ lùng. Lời Đức Chúa Trời phải là cơ sở cho sự tăng trưởng thuộc linh của chúng ta. Có một sự tương đồng thích thú giữa đoạn sách ở Ê-phê-sô 5:18, khuyên chúng ta hãy thường xuyên liên tục được Đức Thánh Linh điều khiển và ban quyền năng với câu Cô-lô-se 3:16, khuyên dạy chúng ta “hãy để cho Lời của Đấng Christ đầy dẫy lòng” chúng ta.
Kết quả của việc để cho Lời của Đấng Christ đầy dẫy lòng chúng ta và được Đức Thánh Linh đầy dẫy sẽ là việc chúng ta nói nhiều về Chúa, “lấy ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa” (Ê-phê-sô 5:19).
Sự Quân Bình Giữa Lời Và Linh
. Điều rất quan trọng là chúng ta phải nhận thức được tầm quan trọng của sự quân bình giữa Lời của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời sẽ bị đóng chặt đối với tâm trí của chúng ta và có rất ít ý nghĩa đối với chúng ta nếu không có sự soi sáng của Chúa Thánh Linh và Đức Thánh Linh sẽ bị ngăn trở trong việc phán dạy rõ ràng về chân lý có quyền thay đổi đời sống người ta nếu không có Lời của Đức Chúa Trời.
Khi sự nhấn mạnh đến chức vụ của Đức Thánh Linh và Lời của Đức Chúa Trời được quân bình thoả đáng trong đời sống của người tín đồ, thì kết quả sẽ là một đời sống quyền năng và kết nhiều quả, nhân đó Cứu Chúa của chúng ta là Chúa Jêsus Christ, được sáng danh và vinh hiển.
Rồi khi chúng ta tiếp tục để cho Đức Thánh Linh điều khiển và ban quyền năng cho chúng ta, cũng như khi chúng ta suy gẫm Lời Đức Chúa Trời và giấu Lời Chúa trong lòng chúng ta, thì đời sống chúng ta sẽ biểu lộ vẻ đẹp của Đấng Christ và trái của Thánh Linh như đã được liệt kê ở Ga-la-ti 5:22,23 càng ngày càng hơn.
Một Đời Sống Sung Mãn.
Như vậy rõ ràng sự đầy dẫy Đức Thánh Linh đem lại kết quả là một đời sống sung mãn và dư dật. Chúa Jêsus ở Na-xa-rét có lần đã kêu lên với đám đông, “Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy” (Giăng 7:37,38). Sứ đồ Giăng thêm rằng, “Ngài phán điều ấy chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy…” (Giăng 7:39).
Thật vậy, đây là “sự sống dư dật”, sung mãn, thế mà hầu hết các Cơ Đốc Nhân lại đang kinh nghiệm quá ít về đời sống đó.

BILL BRIGHT (Theo Chỉ Nam Về Các Quan Niệm Sống)