• Hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời. (Thi-thiên 30:12)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

LỌAI BỎ NHỮNG GÌ TRÌ KÉO CHÚNGTA - RICK WARREN

Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta”, (H ê-bơ-rơ 12:1).

Nếu chúng ta quyết định chạy một cuộc đua, chúng ta sẽ không thể thành công với hành lý không cần thiết. Chúng ta không thể mặc chín lớp quần áo. Đó sẽ là một thảm họa! Những người chạy đua bỏ bớt quần áo xuống - một đôi quần ngắn, áo phông và đôi giày nhẹ nhất họ có thể tìm được. Họ không cần phải mang theo bất cứ thứ gì tuyết đối không cần.

Chúng ta cũng đang trong một cuộc đua. Đó là cách mà Kinh Thánh mô tả về đời sống Cơ-đốc-nhân - hành trình trở nên giống Chúa Giê-su hơn.

Hê-bơ-rơ 12:1 ghi, Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta”

Giống như những người chạy đua không mang theo hành lý bổ sung dọc theo lộ trình họ chạy, chúng ta không nên mang theo gì. Để trờ thành người mà Chúa muốn chúng ta thực hiện, chúng ta phải vứt bỏ các thứ trên đường.

Điều đó bắt đầu với việc đảm bảo chúng ta đang thực hiện cuộc đua của riêng mình, theo Hê-bơ-rơ 12:1. Trước khi chúng ta có thể thực hiện cuộc đua mà Chúa ban cho, Chúng ta phải từ bỏ mọi chương trình khác trong đời sống.

Chỉ có riêng chúng ta mới có thể chạy cuộc đua đó. Mẹ hoặc cha của chúng ta không thể chạy thế được. Bạn trai hay bạn gái chúng ta cũng không thực hiện được. Và chúng ta cũng không thể chạy cho bất cứ ai khác. Chúng ta phải chạy cuộc đua cho chính riêng mình.

Một khi chúng ta quyết định chạy, chúng ta phải loại bỏ bất cứ thứ gì trì kéo chúng ta xuống. Chúng ta phải loại bỏ mọi tội lỗi làm vướng víu mình. Chúng ta phải thoát khỏi những uớc vọng (của chính mình và người khác). Chúng ta phải từ bỏ kế hoạch của riêng mình và đầu hàng theo mục đích của Chúa.

Khi chúng ta thực hiện những điều đó, chúng ta đã nói với Chúa, “con sẵn sàng để trở thành người mà Chúa kêu gọi. Con sẵn sàng cho cuộc đua.

Đó là buớc đầu tiên để chạy một cuộc đua tuyệt vời.

 

Rick Warren ̣(Nhã ca lược dịch)