• Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như thế, con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công. (Giô-suê 1:8)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

Làm Thế Nào Trở Nên Độc Đáo Và Hiệu Quả - Rick Warren


“Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng. trong Đấng Christ Jêsus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo”. (Ê-phê-sô 2:10).
Nếu bạn muốn biết ý muốn của Đức Chúa Trời cho cuộc sống của mình, bạn phải nhìn vào những điều tốt mà bạn có. Tại sao Chúa ban cho bạn nhiều ân tứ đặc biệt, khả năng và tài năng quá mong đợi mà bạn lại không sử dụng nó? Đó là một sự lãng phí.

Đức Chúa Trời ban cho ban những ân tứ thuộc linh, lòng trắc ẩn, khả năng, cá tính và kinh nghiệm khiến cho bạn trở nên người độc nhất và khi bạn dành thời gian để tìm ra cách Chúa đã định hình bạn, nó sẽ cho bạn biết phương hướng mà bạn phải đi trong cuộc đời. Hãy tự hỏi, “tôi giỏi về gì? Tôi thích làm gì? Niềm đam mê của tôi là gì? Tôi cảm thấy phấn khởi, và điều gì làm tôi nhàm chán? Điều gì làm người khác tin tưởng tôi? Làm sao Chúa có thể sử dụng những khả năng đó cho vương quốc Ngài?

Trong Ê-phê-sô 2:10 nói:” Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jêsus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo”. Cụm từ "công trình của tay Ngài” trong tiếng Hy Lạp là từ “poema”, từ đó chúng ta có được từ “bài thơ”. Bạn là bài thơ của Chúa. Bạn là một tác phẩm nghệ thuật. Bạn là duy nhất. Không có ai giống như bạn!.

Nhưng có nhiều điều phải làm, hơn là chỉ mong trở thành độc đáo. Chúa muốn bạn là độc đáo và đem lại hiệu quả. Thiên Chúa đã thiết kế bạn theo cách của ngài để bạn có thể làm việc tốt. Ngay cả trước khi bạn được sanh ra, Chúa đã định sẵn một vai trò cho bạn trong cuộc sống. Ngài nói, “Ta sẽ ban cho người nầy những ân tứ, khả năng và tài năng nhất định, và ta sẽ cho phép người nầy trải qua những kinh nghiệm đặc biệt  - một số tốt, một số đau đớn, và một số cần huấn luyện, Ta sẽ đem tất cả mọi thứ lại cùng với nhau bởi vì Ta muốn một điều gì đó được thực hiện trên thế giới nầy và cần có những người tốt làm điều đó.
Chúng ta được cứu để phục vụ. Đó là ý nghĩa của một mục vụ - Bạn sử dụng tài năng và ân tứ của bạn để giúp đỡ những người khác. Chính yếu là Chúa muốn bạn là ai và làm gì.

Kinh Thánh chép:” Mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau, ”  (Phi-e-rơ 4:10a).

Rick Warren (Nhã Ca phỏng dịch)