• Nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu (Ê-phê-sô 2:8)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

Khuyết điểm của bạn có thể mang lại vinh quang cho Thiên Chúa - Rick Warren

“Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. (Thi Thiên 139:14).

Khi đau đớn, người ta cần lẽ thật đơn giản, nhưng không phải là lẽ thật thông dụng. Nếu chỉ bảo ai đó cầu nguyên, đọc kinh thánh, hay đi nhà thờ, không đủ.  Bạn phải giúp họ biết cách nào để thay đổi cuộc sống.
Và chúng ta không thay đổi cuộc sống cho đến khi chúng ta hiểu được bản chất của mình. Bạn không thể trở thành những gì mà Chúa tạo dựng ra bạn cho đến khi bạn nắm lấy nhân tính của bạn – bạn không thể nhầm lẫn rằng Chúa có ý muốn thực hiện mục đích cho bạn.

Bạn rất phức tạp, như Thi Thiên 139:14 nói với chúng ta. Để hoàn thành mục đích Chúa dành cho bạn, bạn phải nhìn vào mọi khía cạnh của cuộc sống và hiểu năm yếu tố ảnh hưởng đến bản chất của bạn. Sau đó bạn phải tận dụng tối đa những gì bạn nhận được . Chúng ta có cha mẹ khác nhau, đau khổ, nan đề và tiềm năng khác nhau, nhưng một ngày nào đó, chúng ta đều sẽ chịu trách nhiệm về những gì chúng ta đã làm với chúng.

Yếu tố đầu tiên bạn là ai. Điều nầy bao gồm DNA, gen, hormone của bạn, và những hóa chất trong người của bạn. Một số chúng ta đã được sinh ra có lòng khoan dung, chịu đựng đau đớn thấp ; những người khác có khả năng chịu đựng nổi đau đớn nhiều hơn. Một số chúng ta có năng lưc thấp. Những người khác vượt lên cao hơn. Một số chúng ta có đầu gối giả, thị lực yếu, hoặc xương giòn. Hóa chất não bộ mỗi người khác nhau, chẳng hạn như mức độ thấp của serotonin có thể gây bệnh trầm cảm.

Mọi người chúng ta không ai hoàn hảo, và không ai không sai sót lầm lỗi hay đáng xấu hổ - đó là cách mà Chúa ban cho bạn!. Tôi đã mua một quần jean “ngầu”  trên đó có dán miếng nhản: “Những chiến quần jean nầy có những chổ sai mục đích để nó trở nên độc đáo. Giống ‘gen’ của bạn: Nó có những khuyết điểm để bạn trở nên độc đáo. Những sai sót nầy là một phần của thiết kế của bạn, và Chúa đã hoạch định cho mục đích và vinh hiển Ngài.

Bạn sẽ không bao giờ có thể thay đổi cuộc sống hoặc hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời cho cuộc đời, cho đến khi bạn biết rằng bạn là một người tuyệt vời, phức tạp và được thiết kế độc đáo cho vinh quang của Thiên Chúa.

Rick Warren (Nhã Ca phỏng dịch)