• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta ở với tâm thần anh em (Ga-la-ti 6:18)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

KHIÊM TỐN XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ - RICH WARREN

“Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình”. (Phi-líp 2:3).

Tánh tự cao phá hủy các mối quan hệ. Nó thể hiện theo nhiều cách khác nhau, như chỉ trích, cạnh tranh, bướng bỉnh và hời hợt.

Nan đề của tự cao là sự tự lừa dối.  Mọi người khác có thể thấy nó ở trong chúng ta, ngoại trừ chúng ta không thấy. Khi chúng ta gặp vấn đề với sự tự cao, chúng ta sẽ không thấy nó trong cuôc sống mình.

 Châm -ngôn 16:18 ghi rằng: “Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã”. Tôi thích câu nầy trong phần giải nghĩa sứ điệp: Niềm kiêu hãnh đi trước, sau đó là sụp đổ, sự tự cao càng lớn thì sự ngã nhiều hơn.

Sự kiêu ngạo phá hủy các mối quan hệ, nhưng sự khiêm nhu là liều thuốc hóa giải cho niềm kiêu hãnh. Khiêm tốn xây dựng các mối quan hệ. Kinh Thánh nói trong I Phi-e-rơ 3:8, Rốt lại, hết thảy anh em phải đồng lòng đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhường”.

Làm thế nào chúng ta sẽ phát triển trong sự khiêm tốn?  Nó xảy ra bắt đầu bằng cách để cho Chúa Giê-su Christ kiểm soát suy nghĩ, tấm lòng, thái độ và phản ứng của chúng ta. Để Chúa góp phần trong việc nầy. Ê-phê-sô 4:23-24 nói, “phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật”.

Làm thế nào để chúng ta trở nên một người mới? Làm thế nào để chúng ta bắt đầu suy nghĩ theo một cách khác? Luật cơ bản của các mối quan hệ như sau: Chúng ta phải có xu hướng trở nên giống như nhữnng người mà chúng ta dành thời gian cho họ. Nếu chúng ta dành thời gian với người hay cằn nhằn, chúng ta sẽ trở nên gắt gỏng hơn. Nếu chúng ta dành thời gian với những người vui vẻ, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn. Nếu chúng ta muốn có sự khiêm nhường hơn, hãy dành thời gian với Chúa Giê-su. Ngài là Đấng nhu mì. Chúa muốn có mối liên hệ với chúng ta. Chúa muốn chúng ta dành thời gian để cầu nguyện và học Lời Ngài và tương giao với Ngài. Chúa là Đấng nhu mì, khi chúng ta thân thiện với Ngài, chúng ta sẽ trở nên giống như Chúa.

Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; “Phi-líp: 2: 3, 5 & 6”.

Không ai khiêm nhu hơn Chúa Giê-su, Ngài từ thiên đàng xuống trần gian để trở nên con người, sống cho chúng ta, hy sinh mạng sống và mang sự phục sinh cho mọi người. Khi chúng ta dành thời gian với Chúa, sẽ khiến chúng ta khiêm nhu hơn, và giúp xây dựng các mối quan hệ của chúng ta.

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)