• Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta! (Cô-lô-se 1:2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

KHI RA TRẬN, HÃY TIN VÀO CHÚA ĐỂ CHIẾN ĐẤU - RICH WEARREN

Chớ sợ, chớ kinh hãi bởi cớ đám quân đông đảo này: vì trận giặc này chẳng phải của các ngươi đâu, bèn là của Đức Chúa Trời. (2 Sử Ký 20:15).

Bất cứ nhân viên cấp cứu nào cũng sẽ nói với chúng ta: Chúng ta không thể cứu được bất cứ ai, nếu họ đang cố gắng tự cứu lấy mình. Nếu chúng ta cố gắng, người đó cũng sẽ trì kéo chúng ta xuống. Vì thế, chúng ta phải giẫm trong nước cho đến cuối cùng họ buông xuôi, và sau đó nó sẽ dễ dàng. Chúng ta chỉ cần đặt một tay lên vai họ, và chúng ta bơi vào bờ.

Nó giống như mối quan hệ của chúng ta với Chúa. Khi chúng ta cố gắng tự mình chiến đấu với những nan đề, chúng ta sẽ chìm. Thay vào đó, Chúa muốn chúng ta ngừng chiến đấu và tin tưởng Chúa để Ngài thực hiện công việc.

Chúa dạy cho đoàn quân Israel bài học đó. Ba đoàn quân địch đang chuẩn bị chiến đấu chống với họ. Đoàn quân Israel đã it hơn nhiều. Nhưng thay vì lo lắng. Vua Giô-sa-phát đã dẫn đoàn quân của mình đi thờ phương Chúa bằng cách tùy thuộc vào Chúa để cứu họ.

“Vì nơi chúng tôi chẳng còn sức lực gì đối địch cùng đám quân đông đảo này đang đến hãm đánh chúng tôi, và chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm; nhưng con mắt chúng tôi ngửa trông Chúa!” (2 Sử-ký 20:12).

Sau đó, Chúa nói với họ:“Chớ sợ, chớ kinh hãi bởi cớ đám quân đông đảo này: vì trận giặc này chẳng phải của các ngươi đâu, bèn là của Đức Chúa Trời”. (2 Sử-ký 20:15).

Chúa muốn điều tương tự nơi chúng ta. Chúa muốn chúng ta ngừng chiến đấu và để Chúa chiến đấu với họ cho chúng ta.

Tiếp tục câu chuyện trong 2 Sử-ký. “Trong trận này các ngươi sẽ chẳng cần gì tranh chiến; hãy dàn ra, đứng yên lặng mà xem thấy sự giải cứu của Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi…… chớ sợ, chớ kinh hãi; ngày mai, hãy đi ra đón chúng nó, vì Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. (2 Sử-ký 20:17).

Có phải một lời yêu cầu kỳ lạ không? Chúa bảo dân Israel ra chiến trường nhưng không chiến đấu.

Trong bất cứ điều gì chúng ta phải đang đối diện ngày hôm nay, đó là điều Chúa đang đòi hỏi chúng ta. Chúa muốn chúng ta đứng vững, tin tưởng vào Ngài. Chúa muốn chúng ta đừng sợ hãi hay nản lòng.

Nếu chúng ta chạy khỏi kẻ thù của chúng ta, vượt khỏi nan đề, những điều nầy sẽ không bao giờ trở thành tốt hơn. Chúa muốn chúng ta đối mặt với kẻ thù, trong khi tin tưởng Chúa sẽ giải thoát chúng ta khỏi họ.

Bất cứ điều gì chúng ta chiến đấu ngày hôm nay, hãy tin tưởng vào Chúa để nhận chiến thắng trong trận chiến mình.

 

Rick Warren (Nhã ca lược dịch )