• Hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời. (Thi-thiên 30:12)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

KHI CHÚA SAI PHÁI BẠN, NGÀI XỨC DẦU CHO BẠN - RICK WARREN

Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó”. (I Tê-sa-lô-ni ca 5:24)

Chúa không bao giờ kêu gọi chúng ta làm điều gì mà Ngài không cung cấp những điều cần thiết để chúng ta thực hiện. Việc xức dầu là một dấu hiệu của Chúa trang bị cho chúng ta để hoàn thành một nhiệm vụ mà Chúa trao cho. Khi Chúa giao cho chúng ta một nhiệm vụ, một kế hoạch hoặc một chiến lược, Ngài sẽ cho chúng ta uy quyền.

Giống như một chiếc đèn không toả ánh sáng trừ khi nó được cắm vào nguồn điện, ánh sáng của chúng ta không được tỏa sáng trừ khi chúng ta được cắm vào nguồn năng lượng của mình. Chúng ta không thể hoàn thành mục đích mà mình tạo ra, ngoài sức mạnh phục sinh của Thánh Linh. Chúa Giê su nói, ngoài ta, các ngươi không làm chi được (Giăng 15:5).

Nếu chúng ta muốn năng lực của Chúa hành động qua cuộc đời mình, chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa của việc xức dầu và nắm giữ một vài điều trong tâm trí.

1. Khi Chúa nói làm điều đó, chúng ta có thể tin tưởng vào sự xức dầu của Ngài. Chúa Giê- su giao nhiệm vụ cuối cùng cho các môn đệ Ngài là khó có thể thực hiện được. Không có cách nào để họ có thể đưa Tin Mừng đến tận cùng trái đất. Điều nầy chỉ có thể xảy ra thông qua quyền năng của Chúa. Đức Chúa Trời thường giao chúng ta một nhiệm vụ có vẻ như không thể thực hiện được, nhưng Chúa sẽ làm cho nó có thể. “Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó”. (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:24).

2. Thánh Linh xức dầu khiến nhiệm vụ khó khăn thành dễ dàng hơn. Tài nguyên chúng ta có hạn. Năng lực chúng ta bị giới hạn. Kiến thức chúng ta còn hạn chế. Trí khôn ngoan chúng ta hạn chế. Tài năng chúng ta có hạn. Chúa không như vậy. Với sự xức dầu của Chúa, chúng ta có thể xử lý mọi việc tốt hơn, lâu hơn và vượt xa hơn.

“tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng”. (Ê-phê-sô 3:16).

3. Chúa xức dầu thực hiện điều không thể làm. Trong công việc kinh doanh, hôn nhân, sức khoẻ và các mối quan hệ của chúng ta, chúng ta sẽ gặp phải nhiều vấn đề không thể vượt qua. Chúa là người cha có thẩm quyền. Chúa có thể xử lý bất kỳ nan đề chúng ta đưa ra. Không có gì là vượt quá khả năng hoặc phương cách của Ngài.

 “Điều loài người không làm được thì Đức Chúa Trời làm được.” (Luca 18:27)

4. Chúa xức dầu cho bạn để đem phước hạnh cho người khác. Chúa Giê-su đến thế gian để an-ủi những người đau khổ, mất mát, người bị làm nô lệ, người không có cách nào để thoát khỏi nợ nần và người mù lòa. Và sự xức dầu của Chúa cho chúng ta để an ủi người khác là điều tốt lành.
“thể nào Đức Chúa Trời đã xức cho Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỉ ức hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài”. (Công-vụ 10:38).

5. Đối với mọi thử thách mới, chúng ta cần sức mạnh tử Chúa. Sự xức dầu bởi Chúa Thánh Linh không thể được cất giữ. Chúng ta không thể xử lý các vấn đề ngày hôm nay với việc xức dầu ngày hôm qua. Chúng ta chắc chắn không thể xử lý các vấn đề mà chúng ta sẽ gặp vào ngày mai, tuần tới, và năm tới, với việc xức dầu ngày hôm qua. Giữ mối thông công với Chúa để Ngài có thể đổ đầy ân phước, tình yêu, và năng quyền của Ngài.

Hãy cầu xin Chúa xức dầu thêm nữa. Gia-cơ 4:2b nói: “anh em chẳng được chi, vì không cầu xin”.

 

Rick Warren ̣(Nhã Ca lược dịch)