• Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. (Thi-thiên 100:4)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

KHI CHÚA BAN CHO CƠ HỘI THỨ HAI, HÃY NẮM BẮT NÓ - RICK WARREN

Vì cùng làm việc với Đức Chúa Trời, chúng tôi nài xin anh em đừng nhận ân điển của Ngài một cách vô ích” (2 Cô-rinh-tô 6:1 ).

Khi Chúa ban cho chúng ta cơ hội khác để hoàn thành sứ mạng của mình trong cuộc sống, hãy nắm bắt lấy nó. Đừng bỏ qua. Đó là lúc tập trung vào sự kêu gọi duy nhất của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời chúng ta.

Phao-lô viết trong 2 Cô-rinh-tô 6:1: “Vì cùng làm việc với Đức Chúa Trời, chúng tôi nài xin anh em đừng nhận ân điển của Ngài một cách vô ích”. Chúa đã làm rất nhiều cho chúng ta. Ngài đã tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Chúa đã ban cho chúng ta nhiều hơn một cơ hội thứ hai.

Chúa sẽ ban cho chúng ta một cơ hội khác để phục vụ Ngài.

Hãy nhìn vào Phao-lô. Khi ông đang giết những Cơ Đốc nhân vì ông nghĩ rằng họ là những kẻ dị giáo đang theo một nhà lãnh đạo đã chết và bị thất sủng.

Nhưng sau đó Phao-lô đã đối diên với Chúa Giê-su trên đường đến Đa-mách – và Chúa cho ông cơ hội thứ hai để hoàn thành sứ mạng thật sự của ông trên đất. Phao-lô chấp nhận nhiệm vụ của mình và quay lại 180 độ - ông không bao giờ quên cơ hội thứ hai mà Chúa ban cho ông.

Sau đó trong chức vụ , Phao-lô tuyên bố: “nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Jêsus, để mà làm chứng về Tin Lành của ơn Đức Chúa Trời”. (Công-vụ 20:24).

Bởi vì Phao-lô rất biết ơn Đức Chúa Trời đã sử dụng ông, nên đối với ông không có điều gì khác quan trọng.

Dù cho chúng ta đã làm rối loạn đến mức nào đi nữa., Chúa vẫn không thay đổi sứ mệnh cho chúng ta. Có thể chúng ta bắt đầu trôi dạt một chút. Chúa vẫn không thay đổi sứ mệnh của Ngài cho chúng ta.

Vì vậy, hãy bắt đầu, bắt đầu ngay hôm nay. Khi Chúa ban cho chúng ta một cơ hội khác đừng trì hoãn – hãy tuân theo.

Cơ hội thứ hai của Đức Chúa Trời phản ảnh ân điển và tình yêu Chúa dành cho chúng ta.

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dich )