• Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa! Nguyện muôn dân ca tụng Ngài! (Thi-thiên 67:5)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

HOÀN THÀNH NHỮNG ĐIỀU KHÓ KHĂN KHI THẤY ĐẤNG VÔ HÌNH - RICK WARREN

Bởi đức tin, người lìa xứ Ê-díp-tô không sợ vua giận; vì người đứng vững như thấy Đấng không thấy được”. (Hê-bơ-rơ 11:27)

Chúng ta không thể là một vận động viên Olympic trừ khi chúng ta dành nhiều thì giờ để tập thể dục. Chúng ta không thể là một giáo sư âm nhạc, trừ khi chúng ta dành thì giờ để thực tập. Nếu chúng ta muốn trở nên một người tin kính Chúa, chúng ta phải thực hành thói quen dành thì giờ với Chúa, đọc kinh thánh, ban cho và chia sẻ niềm tin của chúng ta.

Niềm tin và sự kiên trì giống như nhau. Niềm tin có nghĩa là chúng ta không bỏ cuộc ngay cả khi chúng ta mệt mỏi. Niềm tin có nghĩa là chúng ta không biết cách nào để từ bỏ rút lui.

Môi-se cho chúng ta một thí dụ tuyệt vời về điều nầy. Hê-bơ-rơ 11:27 nói rằng:“ Bởi đức tin, người lìa xứ Ê-díp-tô không sợ vua giận; vì người đứng vững như thấy Đấng không thấy được. (Hê-bơ-rơ 11:27).

Môi- se nhận thức sự thật quan trọng nầy: Chúng ta chỉ có thể hoàn thành những điều không thể làm khi chúng ta nhận thấy đấng vô hình. Chìa khóa của đức tin là sự kiên trì. Hãy để mắt đến Chúa, không phải để mắt đến vấn đề của chúng ta.

Chúa sẽ cho chúng ta sức mạnh để kiên trì. Chúa sẽ cho chúng ta sức mạnh để tiếp tục cuộc hôn nhân dường như vô vọng. Ngài sẽ cho chúng ta sức mạnh để tự đứng lên khi chúng ta ngã xuống. Chúa có thể cho chúng ta sức mạnh để tiếp tục tiến tới khi đến bên bờ bị phá sản. Ngài sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để giữ niềm tin của mình khi mọi áp lực chung quanh muốn chúng ta nhượng bộ.

Sức mạnh của Chúa sẽ ở trong chúng ta để tiến bước.

Chúng ta chỉ cần cầu xin Chúa ban cho .

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)