• Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. (Giăng 3:16)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

Hãy tận dụng tối đa tài năng của bạn - Rick Warren

“Mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau, như người quản lý trung tín khéo sử dụng ân điển của Đức Chúa Trời nhiều cách khác nhau”. (I Phi-e-rơ 4:10).

Đức Chúa Trời đã ban cho bạn những khả năng, tài năng và ân tứ duy nhất. Tại Nhà Thờ Saddleback, chúng tôi nói bạn có: ân tứ Thánh Linh, tấm lòng, khả năng, nhân cách và kinh nghiệm. Khối tài năng nầy là điều mà Thiên Chúa đã ban cho bạn, Ngài làm thành trong bạn, của bạn và làm cho bạn khác với người khác.
Nếu bạn nghĩ rằng tài năng của bạn chỉ đơn giản để kiếm được nhiều tiền, nghỉ hưu, và chết; bạn đã bỏ phí đi cuộc sống của bạn. Chúa ban cho bạn tài năng để để giúp ích cho người khác, không phải bạn. Và Chúa ban cho những người khác những tài năng để đem lợi ích đến cho bạn.
Tất cả chúng ta đều là một phần trong thân thể của Chúa Cứu Thế, và mỗi phần đều quan trọng. Không có người nào không được thừa nhận trong gia đình của Chúa. Bạn được định hình để phục vụ Chúa, và Ngài đang thử nghiệm bạn để xem bạn sẽ sử dụng những tài năng Chúa ban cho như thế nào.

Cho dù bạn là một nhạc sĩ hay kế toán viên, giáo viên hay người nấu ăn, Đức Chúa Trời đã ban cho bạn những khả năng để phục vụ người khác. Câu nói ngày hôm nay, “Mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau, như người quản lý trung tín khéo sử dụng ân điển của Đức Chúa Trời nhiều cách khác nhau”. (I Phi-e-rơ 4:10).

Bạn là người quản lý những ân tứ Chúa ban cho. Ân tứ có thể lớn hoặc nhỏ trong mắt bạn, nhưng chúng có ý nghĩa đối với Chúa. “Điều người ta đòi hỏi nơi người quản trị là phải đáng tin cậy”. (I Cô-rinh-tô 4:2). Khi Đức Chúa Trời tạo dựng ra bạn, Ngài đã đầu tư vào bạn, và Chúa mong muốn sự đầu tư đó đem lại lợi ích.
Bạn có sử dụng những gì Chúa ban cho để đem lại lợi ích của người khác, để thế giới nầy trở nên tốt hơn không? Hay là bạn chỉ sử dụng những tài năng đó để làm lợi ích cho chính mình?

Khi Đức Chúa Trời ban cho bạn một tài năng, Chúa mong bạn sử dụng nó. Nó giống như một cơ bắp. Nếu bạn sử dụng nó, nó sẽ phát triển thêm lên. Nếu không, bạn sẽ teo mất. Nếu bạn có tài năng nhưng sợ sử dụng nó, hoặc bạn lười biếng không sử dụng để làm lợi ích cho người khác, bạn sẽ mất nó đi. Giống như thí dụ 10 ta-lâng trong Lu-ca 19, nếu bạn không sử dụng những gì Đức Chúa Trời ban cho, thì Ngài sẽ lấy đi để ban cho người khác.

Nhưng nếu bạn sử dụng tài năng của mình cách khôn ngoan. Đức Chúa Trời sẽ ban cho bạn nhiều hơn. Nếu bạn sử dụng thời gian của mình cách khôn ngoan. Đức Chúa Trời sẽ cho bạn nhiều thời gian hơn. Nếu bạn sử dụng năng lực mình cách khôn ngoan, Đức Chúa Trời sẽ làm cho bạn thêm năng lực. Nếu bạn sử dụng ảnh huởng của mình cách khôn ngoan. Đức Chúa Trời sẽ làm tăng ảnh hưởng cho bạn. Đức Chúa Trời sẽ ban phước tùy theo sự trung tín của bạn.

Rick Warren (Nhã Ca phỏng dịch)