• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, ở với anh em (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:28)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

HÃY ÐỂ VĂN HOÁ ÐỊNH ÐOẠT CÁCH THỜ PHƯỢNG -Mục Sư Rick Warren

Bạn đã nghĩ gì về nhà thờ trong thế kỷ 21 này? Tôi thấy có nhiều nhà thờ vẫn còn đổ rượu mới vào bình cũ. Chúng ta vẫn còn theo những truyền thống và những phương cách cũ để rao giảng Tin Lành.
Trong thế kỷ 21 này, tôi nghĩ rằng Hội Thánh cần phải chú trọng và mang những người ngoại đạo về với Chúa và giúp những người đó lớn mạnh trong Ngài. Bạn có thể hỏi: ‘Ðây không phải là những công việc mà những hội thánh đang làm hay sao?’ Tôi nghĩ rằng có nhiều hội thánh tưởng mình đang làm đều đó, nhưng đã có nhiều hội thánh làm cho những người không tin Chúa cảm thấy không thỏa mái khi họ đến nhà thờ. Ðây không nói đến cách đối sử với người chưa tin Chúa, nhưng nói đến cách lối thờ phượng của hội thánh.
Hãy để tôi đề nghị những cách thờ phượng cần được thay đổi để đáp ứng những nhu cầu của những người ngoại đạo:

Ai Là Mục Tiêu Trong Buổi nhóm Thờ Phượng?
Theo truyền thống, buổi thờ phượng trong ngày Chủ Nhật nhắm vào những người đã tin Chúa. Hội thánh hát những bài ca mà hội chúng thích hát và những danh từ mà hội chúng thường nghe, và vân vân. Những người đến tham dự phải học văn hóa của hội thánh thì họ mới tham gia và hiểu được.
Bây giờ, chúng ta hãy thử nghĩ về một người truyền giáo đi sang nước ngoài để hầu việc Chúa và nói rằng, “Tôi đến đây để chia sẻ Tin Lành cho quý vị, nhưng trước hết quý vị phải học ngôn ngữ của tôi, học những phong tục, thói quen của tôi, và học những điệu nhạc thờ phượng của tôi.” Bạn có thể thấy ngay lập tức, người truyền giáo này sẽ không thành công.
Vậy tại sao có nhiều nhà thờ làm như vậy? Văn hóa của chúng ta thay đổi theo thời gian, sao chúng ta lại không thay đổi những đường lối thờ phượng của chúng ta? Chúng ta vẫn khẳng định luôn dùng những ngôn ngữ xưa kia, những chương trình, phong tục, và ca nhạc trong thời 1950. Ðây cũng là lý do duy nhất tôi thấy tại sao hai phần ba của hội thánh đang bị sụt xuống.
Vì vậy, chúng ta cần phải có những quan niệm khác. Tôi tin rằng mục tiêu của chúng ta cần phải nhắm vào người ngoại đạo. Hội thánh phải cố gắng chăm chú vào những người chưa tin Chúa, làm cho họ cảm thấy vui thỏa khi hát những bài hát mà họ có thể hát được, nghe những lời cầu nguyện mà họ có thể hiểu và liện hệ với được, cùng nghe những bài chia sẻ mà họ có thể hiểu.
Ðều Gì Ðịnh Ðoạt Cách Thờ Phượng?
Rất là tiếc ngày nay có nhiều nhà thờ để phong tục định đoạt những kiểu cách thờ phượng của họ. Tôi tin rằng bạn sẽ đồng ý rằng không có cách thờ phượng nào đúng hết cho mọi người hay mọi dân tộc. Người Ðại Hàn có kiểu thờ phượng khác với người Mỹ ở đây. Người ở tỉnh này thờ phượng khác với người ở tỉnh kia. Tại sao chúng ta phải thờ phượng theo truyền thống nhưng lại không theo nhu cầu của những người trong thời đại của chúng ta. Tôi nghĩ rằng chúng ta hãy để những văn hóa của mọi thời đại của mọi nơi, của mọi thời gian định đoạt những cách lối thờ phượng của chúng ta. Như Phao-lô có từng nói: “Tôi trở thành mọi người, như thế tôi mới có thể mang họ trở về với Chúa.” Như vậy, nếu bạn sống ở California, bạn nên có lối thờ phượng như người California. Nếu bạn ở Ohio, bạn cũng nên thờ phượng như người ở Ohio. Nếu bạn ở Mississippi, bạn nên có những lối thờ phượng có tính chất văn hóa như người ở Mississippi.
Tại Sao Bạn Vẫn Còn Dùng Ðờn Organ?
Có nhiều nhà thờ đang dùng đờn Organ và thánh ca, vì thế họ sẽ không lôi kéo được nhiều người ngoại đạo đến với Chúa. Bạn nghĩ rằng những người chưa tin Chúa thích nghe tiếng đờn Organ không?
Ở hội thánh Saddleback, chúng tôi có đoàn ca hát, với microphone, và hát những bài ca ngợi, hợp ca .Chúng tôi dùng những bài hát hợp ca này vì nó rất dễ hát cho những người ngoại đạo. Chúng tôi dùng những bài hát tân thời dễ hát, có những từ dễ hiểu, có ý nghĩa. Chúng ta phải ghi nhớ rằng buổi thờ phượng cần nhắm vào người chưa tin Chúa, chứ không phải người tin Chúa lâu năm.
Tôi xin được hỏi bạn, buổi thờ phượng bạn muốn nhắm vào ai? Nó giống như là câu cá vậy—nếu bạn dùng ‘mồi organ’, thì bạn sẽ lôi cuốn được những người thích nghe tiếng đờn organ, hay những người thích những buổi thờ phượng truyền thống.

Ðiều chính là: bạn có yêu những người ngoại đạo đến nỗi bạn thay đổi những ý thích của mình để cho họ có cơ hội hiểu và nhận lãnh sự ân sủng và tình yêu thương của Ðức Chúa Jêsus Christ không. Chúng ta không bao giờ thay đổi sứ điệp, nhưng chúng ta nên thay đổi cách thức để chúng ta dễ mang sứ điệp của Chúa cho họ trong thời đại này, hãy thong thả "đổ rượu mới vào bình mới" (Lu-ca 5:38)

Tóm tắt lời của Mục Sư Rick Warren