• Đức Giê-hô-va hằng sống; đáng ngợi khen hòn đá tôi! Nguyện Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi được tôn cao! (Thi-thiên 18:46)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

HÃY CẦU XIN CHÚA VỀ NHỮNG VIỆC KHÓ - RICK WARREN

“Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết”. (Giê-rê-mi 33:3).

Khi chúng ta đặt vào tình huống bất khả thi, tài năng, nghiên cứu và giáo dục của chúng ta không thể giải quyết được nan đề.

Chỉ có Chúa mới có thể.

Đó là lý do tại sao chúng ta cầu nguyện và xin sự giúp đỡ siêu nhiên của Chúa cho mình. Chúa nói với Giê-rê-mi, người sống cùng thời với Đa-ni-ên, “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho: ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và  khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33:3).

Đa-ni-ên cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan thuộc linh, khi vua Nê-bu-cát-nết-xa yều cầu ông giải thích giấc mơ của vua.

Đa-ni-ên cần Chúa cho ông thấy những gì mà tự ông không bao giờ tìm ra. Ông có thể đoán một ngàn năm và không bao giờ giải thích được giác mơ của vua. Nhưng Chúa có thể nói cho ông ngay lâp tức.

Kinh thánh ghi rằng, Anh em tham muốn mà chẳng được chi……Anh chị em không được chi vì không cầu xin. (Gia-cơ 4:2).

Vì thế, nhiều lần chúng ta bỏ lỡ cơ hội tốt nhất của Chúa, chỉ một việc rất đơn giản vì chúng ta không bao giờ cầu xin Chúa  ban cho.

Tôi đã thấy Chúa làm điều nầy nhiều lần trong đời tôi. Tôi đã phải đối mặt với nhiếu bất lợi lớn mà tôi không thể tự giải quyết được. Vì vậy, tôi cầu nguyện.

Và Chúa đã trả lời. Cuộc sống của tôi là một loạt những lời cầu nguyện được trả lời.

Tôi muốn Chúa làm điều tương tự cho các bạn.

Chúng ta sẽ cầu nguyện điều tốt nhất cho cuộc sống của mình?

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)