• Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là nhân từ; Sự thương xót Ngài còn đến đời đời. (1 Sử-ký 16:34)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

GIÁ TRỊ ĐỨC TIN TRONG MỘT THẾ GIỚI VÔ TÍN - RICK WARREN

“Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ. Song khi Con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng? “ (Lu-ca 18:8).

Chúng ta sống trong thế giới ngày càng vô tín. Đó là một thế giới trần tục với các giá trị thay đổi và chủ nghĩa vị kỷ ngày càng gia tăng. Nếu Chúa Giê-su trở lại hôm nay. Chúa sẽ tìm thấy bao nhiêu người có đức tin? Và chúng ta có là một, trong số những người đó không?

Kinh Thánh nói rõ ràng Chúa đang tìm kiếm những người trung thành.Trong 2 Sử Ký 16:9, “Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Trong việc này vua có cư xử cách dại dột, nên từ này về sau vua sẽ có giặc giã”.

Chúa đang tìm kiếm những người trung thanh, bởi vì Ngài muốn ban phước cho họ. Chúa muốn thể hiện tình yêu của Ngài thông qua năng lực vĩ đại của Ngài. Sự thủy chung của chúng ta là chìa khóa để mở các phước lành từ Chúa cho cuộc sống chúng ta.

Chúa Giê-su nói, “Theo như đức tin ngươi, phải được thành vậy”. (Mathiơ 9:29). Chúa muốn đổ phước lành vào tất cả mọi lãnh vực trong đời sống chúng ta. Gia đình, sự nghiệp, tài chánh, sức khoẻ, và các mối quan hệ của chúng ta. Phước lành nầy có thể không giống như chúng ta mong đợi, nhưng dù sao thì Chúa cũng đang thực hiện nó trong cuộc sống chúng ta. Và Ngài sẽ làm điều đó theo mức độ đức tin của chúng ta. Nếu chúng ta có đức tin lớn, chúng ta sẽ nhận được ân phước lớn. Nếu chúng ta có ít đức tin, chúng ta sẽ nhận được một ít phước lành. Nhưng nếu chúng ta không có đức tin, phước lành của Chúa sẽ không đến trong cuộc sống chúng ta.’

Thật buồn thay, những người trung thành thực sự tin cậy Chúa và sống cho Chúa ngày nầy qua ngày khác, thật khó tìm. Kinh Thánh nói, “Phần nhiều người khoe khoang sự nhân từ mình; Nhưng ai sẽ tìm được một người trung thành? “ (Châm Ngôn 20:6).

Khi tội lỗi xâm nhập vào thế gian với A-đam và Ê-va, tất cả mọi người chúng ta đều hư hoai. Không ai trong chúng ta làm điều ngay thật trong mọi lúc.  Nhưng niềm tin là chìa khóa để chiến thắng. Đức tin chúng ta lớn hơn, sẽ nhiều chiến thắng hơn trong kinh nghiệm cuộc sống.

“vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta”. (I Giăng 5:4).

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)