• Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình,đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài.Và hết lòng tìm kiếm Ngài. (Thi Thiên 119:1-2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

ĐỪNG LO SỢ KHI CHÚA CHẬM TRỄ - RICK WARREN

“Hãy nhớ lại suốt chặng đường trong hoang mạc mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã dẫn anh em đi trong bốn mươi năm nay, Ngài hạ anh em xuống và thử thách anh em để biết rõ lòng anh em thế nào, có tuân giữ điều răn của Ngài hay không “. (Phục Truyền 8:2).

Giấc mơ không bao giờ được hoàn thành ngay lập tức. Luôn luôn có khoảng thời gian chờ đợi. Dân Do thái đã được đưa ra khỏi Ai-Cập và sau đó họ lang thang đi lòng vòng trong 40 năm trước khi được vào vùng đất hứa, mặc dầu cuộc hành trình sẽ không mất thời gian hơn vài tuần lễ.
Giống như dân Do Thái, đôi khi chúng ta bị trì hoãn theo bởi kế hoạch đã định. Mỗi giấc mơ đều có những khó khăn. Đức Chúa Trời dùng sự chậm trễ để giúp chúng ta sẵn sàng cho những khó khăn.

Chúa cũng sử dụng sự trì hoãn để thử nghiệm chúng ta. Kinh Thánh nói trong Phục Truyền 8:2, “Hãy nhớ lại suốt chặng đường trong hoang mạc mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã dẫn anh em đi trong bốn mươi năm nay, Ngài hạ anh em xuống và thử thách anh em để biết rõ lòng anh em thế nào, có tuân giữ điều răn của Ngài hay không”.
Vì vậy khi giấc mơ của bạn bị chậm trễ, bạn nên đáp ứng như thế nào?
Đừng sợ!
Nắm lấy sự sợ hãi là sai lầm đầu tiên mà dân Do Thái gặp phải. Phuc Truyền 1:28a nói, “Tại sao Chúng ta phải đi đến đó ? Chúng tôi sợ. Những anh em mà chúng ta sai đi do thám đã kể lại rằng: Dân đó lực lưỡng và cao lớn hơn chúng ta”.  Dân Do Thái có đủ đức tin để ra khỏi Ai-Cập, nhưng họ không có đủ đức tin để tiến vào Đất Hứa. Họ sợ hãi.
Nan đề về sự sợ hãi là điều giữ bạn trong hoang mạc.. Nó kéo dài sự chậm trễ. Nhiều giấc mơ của bạn chưa bao giờ được hoàn thành, không phải vì Chúa mà vì bạn, bởi vì bạn không bước ra trong đức tin.

Thuốc giải trừ sự sợ hãi là đức tin, tập trung vào sự hiện diện của Thiên Chúa. Nhận thức Chúa luôn ở cùng bạn. Ngài phán: “Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! “. Chúa ở bên bạn bây giờ, Ngài đã luôn hiện hữu trong quá khứ, và Chúa sẽ luôn ở với bạn trong tương lai.
Có lẽ bây giờ bạn đang ở trong giai đoạn đình trệ. Bạn đã cầu nguyện về điều nào đó, và nó chưa xảy ra. Có thể bạn bắt đầu nghĩ rằng Chúa đã quên bạn.

Chúa không quên bạn! Đó là sự chậm trễ của một kế hoạch. Chúa biết những gì bạn đang đi qua. Chúa muốn xây dựng nhân cách của bạn, và Đức Chúa Trời muốn bạn học cách tin cậy vào Ngài. Bạn có thể đặt lòng tin nơi Chúa để được Ngài giúp đỡ.

Đừng sợ.

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)