• Nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu (Ê-phê-sô 2:8)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

Đừng khuôn rập nhưng hãy biến hóa - Rick Warren

“Đừng khuôn rập theo đời nầy, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời”,(Rô-ma 12:2).

Bạn có hai lựa chọn trong cuộc sống. Bạn làm theo hoặc biến đổi. Không có mức độ trung dung.
Hãy xem Đa-ni-ên. Đa-ni-ên phải đối diện với sự lựa chọn. Một là ông dùng thức ăn của vua và tuân theo cách thức của triều đình Babylôn, hoặc ông ta có thể từ chối điều làm thân thể mình bị ô uế để giữ giá trị thật của mình.

Đa-ni-ên vẫn khỏe mạnh. Ông không bao giờ quên mình là ai. Ông nói, “bạn có thể thay đổi nơi ở của tôi. Bạn có thể thay đổi sắc phục của tôi. Bạn có thể thay đổi danh xưng của tôi. Nhưng bạn sẽ không thay đổi tấm lòng của tôi. Tôi sẽ không làm theo những phương cách của xã hội đời nầy”.

Quá nhiều người trong chúng ta chọn cách khác, không như Đa-ni-ên đã chọn. Thay vì chúng ta gắn bó với những giá trị của mình, chúng ta sống giống như những người khác. Chúng ta làm theo họ.
Nhưng Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta rằng:” Đừng khuôn rập theo đời nầy, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 12:2).

Tôi nói chuyện với nhiều người, họ luôn không hiểu điều gì Chúa muốn họ làm trong cuộc sống, vì họ đã đồng hóa với thế gian. Họ quan tâm đến việc làm giống như mọi người hơn biết mình là người duy nhất được Thiên Chúa tạo dựng.

Bao lâu bạn lo lắng về việc thích ứng theo đời nầy, bạn sẽ không quan tâm đến việc Chúa biến hóa mình. Khi đó bạn sẽ không biết ý muốn của Đức Chúa Trời.
Nhưng nếu bạn chọn theo cách của Đa-ni-ên và chọn Chúa là điều tốt nhất cho cuộc đời của bạn, Nó sẽ biến đổi bạn. Sau đó, bạn sẽ biết ý muốn của Chúa.

Rick Warren (Nhã Ca phỏng dịch)