• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus chúng ta ở cùng anh em (Rô-ma 16:20)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

ĐỨC TIN CÓ THỂ DỜI NÚI - RICK WARREN

Đức Giê-su trả lời: "Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Thật Ta nói cùng các con, ai bảo ngọn núi nầy: Hãy cất lên và ném xuống biển, mà lòng không chút nghi ngờ, nhưng tin những gì mình nói sẽ xảy ra thì sẽ đạt được. Vì thế, Ta bảo các con, bất cứ điều gì các con cầu nguyện và nài xin, hãy tin mình đã được thì các con sẽ được như vậy”. (Mác 11:22-24).

Đức tin mở cánh cửa cho phép lạ. Nếu chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh và lịch sử, chúng ta sẽ thấy rằng mỗi khi Chúa di chuyển trên đất và làm phép lạ, là vì ai đó có niềm tin.

Đức tin có thể di chuyển ngọn núi!

Chúa đã thiết lập vũ trụ theo một hệ thống có các luật lệ, và luật của đức tin là một luật cao hơn luật tự nhiên. Đó là nơi mà phép lạ xảy ra. Bởi vì khi đức tin được sử dụng, luật của đức tin đi vào thực hành, và qui luật của đức tin thật ra có thể làm trổi hơn các quy luật của vật lý.

Ngày nay Đức Chúa Trời vẫn còn làm phép lạ không? Tất nhiên Chúa vẫn còn làm. Mỗi khi chúng ta gia thêm đức tin, là mỗi một lần Đức Chúa Trời làm phép lạ. Câu hỏi của tôi dành cho bạn: Trong cuộc đời bạn, ngọn núi nào cần di chuyển? Bạn đã quyết định điều gì, sẽ không bao giở thay đổi? Đó là tự ứng nghiệm một lời tiên tri. Nhưng làm thế nào bạn biết nó sẽ không thay đổi? Có thể Chúa muốn đức tin của bạn để thay thế cho luật tự nhiên. Ngày nay Chúa đã từng làm trên khắp thề giới. Chúa đang di chuyển ngọn núi trong kinh doanh của bạn. Đừng nghi ngờ hay đánh giá thấp những gì Chúa muốn thực hiện trong đời sống bạn.

Ma-thi-ơ 13:58 nói, “Ngài không làm nhiều việc quyền năng tại đó vì lòng vô tín của họ”. Bạn có thể nói, “ Tôi không thấy nhiều phép lạ trong cuộc đời của tôi.” Bạn sẽ trả lời câu hỏi nầy thế nào: Bạn đang nhìn với đôi mắt sợ hãi, hoặc đang nhìn bằng đôi mắt đức tin? Đức tin mở cánh cửa cho những phép lạ.

 

Rick Warren (Nhã ca lược dịch)